Imprimeix

Redacció | Actualitzat el 23 Gener 2017 a les 21:47

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha fet públic l’esperat Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya, un encàrrec fet pel Parlament la tardor de 2014. El treball, de 560 pàgines, fa una diagnosi del sistema audiovisual i presenta un pla estratègic de 53 actuacions (22 de les quals de caràcter estructurant) que es concreten en 135 accions o recomanacions.

Els eixos principals del Llibre blanc passen per garantir la sostenibilitat econòmica dels mitjans públics; consolidar i fer competitius els prestadors privats; enfortir les indústries culturals catalanes; augmentar la presència de la llengua catalana, i aportar competitivitat davant el procés de convergència tecnològica.

En la presentació del volum, el CAC ha demanat equiparar l’aportació pública a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al mateix nivell que la mitjana de països europeus de dimensió similar a Catalunya, el que suposaria un increment de 137 milions d’euros, que segons l’ens s’haurien d’incorporar de manera esglaonada en un període de quatre anys. El Consell subratlla que aquest augment s’hauria de dedicar únicament als continguts, especialment a la ficció, així com a nous serveis de distribució. Per fer-ne el seguiment, proposa una auditoria externa.

Pel que fa als nous serveis de distribució, es proposa crear una plataforma de televisió a la carta impulsada per la CCMA i oberta a altres prestadors nacionals i locals (públics i privats) i a les productores. És a dir, un “Netflix a la catalana”, en paraules del president del CAC, Roger Loppacher, durant la presentació del document. L’objectiu seria donar més presència a la producció audiovisual catalana en el mercat. En aquest sentit, es proposa internacionalitzar i rendibilitzar les produccions pròpies, seguint el camí emprès per països com Dinamarca.

En relació amb la presència del català a la televisió, el Llibre blanc planteja reforçar el canals i els continguts adreçats als públics estratègics, com són l’infantil, el juvenil i el dels joves-adults. També proposa mesures que incentivin un augment de la programació de continguts en català a tots els prestadors que emeten a Catalunya, inclosos els estatals, per corregir el dèficit d’oferta existent.

Pel que fa a la ràdio, el document proposa per crear una taula per lluitar contra les emissores sense llicència, a més de mesures legislatives per poder suspendre-les de forma cautelar i immediata. Per altra banda, el CAC demana impulsar el desenvolupament de la ràdio digital amb el consens del sector.

Quant a la TDT local, el Llibre blanc planteja la redacció d’un nou mapa de demarcacions que respecti la singularitat de cada territori; impulsar el servei de la Xarxa Audiovisual Local adreçat a les televisions de proximitat, i fomentar iniciatives en streaming i a la carta.

En relació amb la indústria audiovisual, es proposa introduir millores en el règim fiscal, especialment en l’impost de societats i en l’IVA, per incentivar les inversions de les empreses i el consum en aquestes activitats.

En l’aspecte de la regulació audiovisual, el Llibre blanc proposa dotar Catalunya de més competències en la gestió del domini públic radioelèctric, per tal de garantir una planificació adequada a les necessitats del sector audiovisual català.

Finalment, el CAC demana avançar cap a una Autoritat Catalana de Comunicacions, seguint el model de l’Ofcom britànic, integraria les competències relatives als serveis audiovisuals, les comunicacions electròniques i les telecomunicacions. 

Les 53 actuacions que proposa el Llibre blanc:

Eixos d’actuació estratègics

Oferta de continguts audiovisuals en català i occità aranès

Prestació de serveis públics audiovisuals com a vertebradors del sector

Finançament i sostenibilitat del sector audiovisual de Catalunya

Catalunya com a factoria de continguts audiovisuals d’excel·lència i atractius en els mercats.

Informació i continguts d’interès local plurals i de qualitat

Eixos d’actuació instrumentals

Competències legislatives i de regulació en l’audiovisual

Nou mapa de prestació de serveis audiovisuals lineals de Catalunya

Nou mapa de prestació de serveis audiovisuals lineals de Catalunya