La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC), junt amb les dades de la primera onada del 2010 del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, ha presentat aquest dimecres l’informe Els consums mediàtics, culturals i d’oci en temps de crisi, que reflexa que les persones sense feina dediquen cada dia 21 minuts més que les ocupades al consum de mitjans de comunicació. En total, els aturats consumeixen 6 hores i 54 minuts de mitja diària, una xifra que suposa un 5,4% més que les persones amb feina, que dediquen 6 hores i 33 minuts a aquesta activitat.

Tot i que el consum global dels aturats és superior, el temps que dediquen a cada mitjà és lleugerament inferior respecte de les persones amb feina. Això s’explica per l’alt consum que les persones sense feina fan d’un mitjà concret: la televisió. Mentre que els aturats veuen la televisió 4 hores i 27 minuts, en els que treballen aquesta xifra es redueix fins a les 3 hores i 17 minuts.

Tota la resta de mitjans tenen un major consum per part de la gent amb feina, que dediquen diàriament 1 hora i 40 minuts a escoltar la ràdio, 31 minuts més que els aturats. A navegar per internet els primers dediquen 1 hora i 4 minuts i els segons 10 minuts menys (54’). Mentre que la gent amb feina llegeix premsa durant 20 minuts, els aturats en dediquen 15. Pel que fa a suplements, la població ocupada els hi dedica 8 minuts i la desocupada 5, mentre que en les revsites els dos sectors coincideixen amb un consum diari de 4 minuts.

Les dades s’han extret de la comparació de dades dels anys 2008 i 2009, obtingudes arran de les entrevistes realitzades pel Baròmetre a unes 30.000 persones cada any.

Les persones amb feina consumeixen més premsa de tots els tipus

La població treballadora llegeix més premsa que les persones que es troben a l’atur. Aquesta major presència de diaris entre la gent que té una ocupació laboral respecte dels aturats es repeteix en totes les tipologies de premsa analitzades en l’informe: la d’informació general, l’econòmica, l’esportiva, la gratuïta i la de pagament.

Pel que fa als diaris d’informació general, els llegeixen un 41,1% dels treballadors i un 29,7% dels desocupats. Els diaris econòmics són els menys llegits entre la població, ho fa un 0,7% dels ocupats i un 0,2% dels aturats. Els diaris d’informació esportiva són els que presenten unes dades més equilibrades: els llegeixen un 16,8% de la població ocupada i un 15,9% de la desocupada.

D’entre totes les tipologies de premsa, la de pagament és llegida per un 42,3% de la gent que treballa i per un 32,3% de la que està a l’atur, mentre que la premsa gratuïta la llegeixen un 10,8% dels treballadors i un 8,3% dels aturats.

Si tenim en compte l’origen dels exemplars de pagament, s’observa que el 57% dels aturats afirmen que llegeixen els exemplars que troben als bars, una xifra que baixa fins al 37% en el cas dels ocupats. El 24% de les persones amb feina compren personalment el diari i en el cas dels aturats la xifra se situa en el 19%.

La ràdio s’escolta més entre la població ocupada que entre l’aturada

Les persones amb feina escolten més temps la ràdio que les desocupades, ja siguin cadenes generalistes, musicals o informatives. Concretament, el 47,6% dels aturats escolta la ràdio, mentre que el percentatge en les persones que treballen és del 59,4. Aquesta tendència també es repeteix si es té en compte l’àmbit geogràfic i es fa una distinció entre emissores autonòmiques, locals o estatals.

La ràdio generalista l’escolten el 26,5% dels ocupats i un 15,8% dels desocupats, mentre que la ràdio musical la sintonitzen un 37,2% de les persones amb feina i un 34,5 de les que es troben a l’atur. Quant a la ràdio informativa, l’escolten un 4,1% dels que treballen i un 2,1% dels desocupats.

Les emissores estatals són les més escoltades: ho fa el 35,7% dels que tenen feina i un 31,9% dels aturats. Pel que fa a les emissores autonòmiques, l’escolten un 29,5 dels ocupats i un 20,6% de les persones sense feina. Quant a les ràdios locals, la sintonitzen a diari un 2,6% de la població ocupada i un 2% de la desocupada.

La llar és el lloc escollit per la majoria de gent per escoltar la ràdio, però ho fan molt més els aturats (62,3%) que no pas la gent amb feina (43,2%). La segona opció és el cotxe, on escolten la ràdio el 33,4% de les persones sense feina i el 36,8% de les persones amb una ocupació laboral. Dels ocupats, un 17,7% escolta la ràdio al lloc de treball.

Els aturats miren més TV estatal, temàtica i local, i els ocupats més autonòmica i de pagament

Les persones que es troben a l’atur passen davant de la televisió un total de 4 hores i 27 minuts cada dia, mentre que les que tenen feina ho fan un total de 3 hores i 17 minuts. Una diferència que arriba a l’hora i deu minuts, segons l’estudi elaborat pel Baròmetre.

Si es fracciona la televisió entre els seus tipus de cadenes, s’observa que el 80,1% dels aturats i el 72,4 % dels ocupats veuen televisions estatals. Les autonòmiques la veuen un 44,2% de les persones sense feina i un 47,3% de les que sí en tenen. Pel que fa a les locals, la veuen un 5,1% dels que es troben a l’atur i un 4% dels que treballen.

A més, les televisions temàtiques tenen un major consum entre els desocupats (28,7%) que entre els ocupats (22,3%). Aquesta tendència s’inverteix en les televisions de pagament, que són més vistes entre la població ocupada (22,1%) que entre la que es troba sense dedicació laboral (20,8%).

La població aturada consumeix menys revistes tant gratuïtes com de pagament

La lectura de revistes de tota mena, ja siguin gratuïtes o de pagament i tinguin la periodicitat que tinguin, és inferior entre la població aturada. Les publicacions setmanals les llegeixen el 38,4% dels ocupats i un 37,2% dels desocupats. Pel que fa a les quinzenals, les llegeixen un 6,6% de les persones amb feina i un 4,7% de les que es troben a l’atur.

Quant a les mensuals, aquestes arriben a un 47,4% dels que treballen i a un 42,7% dels desocupats. Entre les revistes que tenen altres periodicitats la tendència és la mateixa, ja que aquestes les llegeixen un 14,7% dels ocupats i un 11,5% del desocupats.

Segons l’informe Els consums mediàtics, culturals i d’oci en temps de crisi, les revistes de pagament tenen una presència del 57,7% entre les persones que tenen feina i un 52,7% entre les que no en tenen, mentre que les gratuïtes les consumeixen un 29,2% de les persones ocupades i un 27,4% de les desocupades.

Les xifres s’equiparen pel que fa a la manera d’obtenir les revistes: el 36% dels aturats i 38% de les persones que treballen la compren personalment, mentre que un 7% dels aturats i un 8% dels ocupats s’hi subscriuen.