La crisi econòmica i la dels mitjans també afecten les publicacions de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal i Local (ACPC), però aquestes resisteixen millor que la premsa generalista. Així ho conclou el Llibre Blanc de la Premsa Comarcal 2013, realitzat per Media Hotline, que es va presentar aquest dilluns al Palau Robert.

La premsa comarcal de pagament el 2012 estava formada per un total de 119 publicacions, amb una di­fusió de 158.604 exemplars i una audiència d’1.008.000 lectors A més, l’any passat el sector va concentrar una ocupació publicitària de 39.794 pàgines que es van traduir en 27,3 milions d’euros d’inversió. En total, els ingressos de la premsa comarcal van ser de 52,9 milions.

En els darrers anys, el conjunt de la premsa de pagament ha reduït la seva difusió a Catalunya: el 2012 va ser de 496.192 exemplars, un 13,8% inferior als 575.409 de l’any anterior i un 21,1% menys que els 629.078 del 2010. Amb tot, la davallada a la premsa comarcal és menys pronunciada, amb 158.604 exemplars l’any passat, un 10,8% menys que els 177.805 del 2011, i un 15,6% menys que els 187.892 exemplars del 2010. En canvi, els diaris de Barcelona registren caigudes del 13,6% en un any i del 20,9% en dos, i els diaris de Madrid que es venen a Catalunya cauen el 21,1 i el 33,2%, respectivament.

Aquests 158.604 exemplars de la premsa comarcal suposen un 32% de la difusió total de Catalunya de pagament (per sobre dels diaris de Madrid i per sota dels de Barcelona), una quota de mercat que s’ha incrementat en els darrers dos anys a causa de la major davallada de la resta.

La importància de les subscripcions

Un dels factors que afavoreix una major resistència són les vies de distribució, ja que la premsa comarcal concentra més de la meitat de les subscripcions. Per al Llibre Blanc 2013, això és una mostra “del grau de fidelització i compromís social que manté amb la societat”, però també un “avantatge” a l’hora de mantenir millor la seva difusió. En aquest sentit, recorda que els diaris generalistes de Barcelona i Madrid han de recórrer a altres fórmules per compensar la difusió, com ara les subscripcions col·lectives i la distribució gratuïta.

En concret, un 51,1% de la difusió de la premsa comarcal es produeix via subscripcions, un 36,7% per la venda als quioscos, i un 12,2% mitjançant altres canals. Als diaris de Barcelona aquests percentatges són del 25%, el 46,1% i el 28,9%, i als diaris de Madrid que es distribueixen a Catalunya són del 13,9%, el 57,9% i el 28,2%, respectivament.

Més concretament, la premsa comarcal va difondre el 2012 via subscripcions 81.047 exemplars, un 4,5% menys que el 2011 i un 8,6% menys que el 2010. Per la seva part, els diaris de Barcelona van patir una caiguda més lleugera respecte l’any passat (-2,4%), però superior respecte el 2010 (-13,1%). Finalment, els diaris de Madrid van caure un 21,1 i un 21,4%, respectivament. En total, la difusió per subscripció a Catalunya és de 158.413 lectors, un 4,7% inferior al 2011 i un 11,4% menys que el 2010.

Pel que fa a la difusió a quioscos de la premsa comarcal, l’any passat va ser de 58.208 exemplars, un 19% menys que el 2011 i un 24% inferior que el 2010. En canvi, als diaris de Barcelona la davallada és del 20,5 i el 27,2%, i als de Madrid del 21,9 i el 29,5%, respectivament. En total, la difusió a quioscos al país és de 221.243 exemplars, un 20,3% menys que el 2011 i un 27,2% menys que dos anys abans.

Finalment, la difusió a Catalunya per altres canals l’any passat va ser en total de 116.473 exemplars, un 11,4% menys que el 2011 i un 20,4% menys que el 2010. D’aquests, 79.421 corresponien als diaris de Barcelona (-9,9% i -14%, respectivament), 19.350 a la premsa comarcal (-8,2 i -14,6%), i 17.703 als diaris de Madrid amb distribució a Catalunya (-20,3 i -43,6%).

Alta penetració al territori

Segons els autors del Llibre Blanc 2013, el “veritable punt fort” de la premsa comarcal de pagament és la penetració al territori. Segons l’informe, a diferència dels mitjans generalistes, el periodisme de proximitat “té la capacitat de focalitzar-se molt específicament en un entorn determinat i, conseqüentment, aguditzar la seva penetració”.

En xifres, el grau de penetració de la premsa comarcal entre la població era del 13% el 2008, i va créixer fins al 17,1% el 2011, malgrat el darrer any ha retrocedit fins al 15,7%. En lectors s’ha passat dels 808.000 de fa cinc anys, als 1.098.000 del 2011, i 1.008.000 l’any passat, segons dades del Baròmetre.

Amb tot, en el seu conjunt, es presenta com a líder en el rànquing d’audiència del 2012 a Catalunya, superant La Vanguardia (840.000 lectors nets) i El Periódico (667.000). A banda, la premsa comarcal és líder d’audiència en 38 de les 41 comarques (excepte Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental), les quals abasten un 47,7% de la població del país, amb una penetració del 31,1%.

15 publicacions menys que fa cinc anys

El 2012, hi havia un total de 119 publicacions de premsa comarcal de pagament, quatre menys que l’any anterior, i 15 menys que el 2007. De les 119 capçaleres, 8 són publicacions diàries; 27 bisetmanals i setmanals; 44 quinzenals i mensuals, i 40 bimestrals i trimestrals. En aquest últim grup és on es produeixen les quatre baixes respecte l’any passat, set des del 2007. Respecte fa cinc anys, hi ha vuit publicacions quinzenals i mensuals menys, mentre que les capçaleres diàries i les bisetmanals i mensuals es mantenen en nombre.

Reducció de llocs de treball

Aquestes 119 publicacions de premsa comarcal de pagament, l’any passat ocupaven 1.109 treballadors (dels quals 599 en la redacció), un 15,4% menys que els 1.311 del 2011 (623 en redacció i 688 en altres àrees), i un 40,4% inferior als 1.860 del 2007 (791 i 1.069, respectivament).

El Llibre Blanc explica que, coincidint amb l’entrada de la crisi l’any 2007, es van acomiadar molts més periodistes que no pas treballadors d’altres seccions. Així, entre el 2008 i el 2009, dels 180 llocs de treball destruïts, 116 eren de periodistes. Aquests acomiadaments responen al tancament de seccions a les redaccions i de suplements que, a causa de la baixada en inversió publicitària, no eren econòmicament rendibles.

A partir del 2010, però, es produeix una “segona ordenació” on es dóna més importància al sector periodístic i es prioritzen els llocs de treball de les redaccions abans que els d’altres àrees. Actualment, l’estructura redaccional és majoria sobre la resta i concentra un 54% del total d’ocupació.

Els autors ressalten “la voluntat de les publicacions a l’hora de mantenir les re­daccions el més intactes possible malgrat la situació econòmica”. Aquest indicador, segons afirmen, posa de manifest “la importància que els mitjans de premsa comarcal donen al seu producte final, i el compromís periodístic i social que tenen amb el seu entorn”.

Caiguda de l’ocupació i la inversió publicitària

La crisi econòmica també ha afectat de manera important la contractació publicitària a la premsa comarcal de pagament. En concret, l’any passat es van publicar 39.794 planes de publicitat, un 14,1% menys que les 46.326 del 2011, i un 42,1% inferior a les 68.700 del 2007. Des d’aleshores, s’han perdut 28.906 pàgines de contingut publicitari.

En paral·lel, els ingressos publicitaris també han caigut, tot i que de forma més pronunciada a causa de la davallada dels preus provocada per la major competència i la pròpia crisi. El 2012 es van facturar 27,288 milions d’euros, un 17,3% menys que els 33,013 milions de l’any anterior, i un 56,2% inferior als 62,350 milions del 2007. Aquesta ha estat fins ara la xifra més alta assolida, la qual suposava un increment del 28,6% respecte els 48,485 milions del 2004.

La nota positiva és l’augment d’ingressos publicitaris en les edicions digitals, tot i que només representen un 1,7% del total. En concret, l’any passat la premsa comarcal va facturar 475 milions d’euros a internet, un 8% més que els 440 del 2011, i un 19,6% superior als 397 del 2010. Els autors destaquen que augmentant la inversió publicitària a internet es podria garantir l’estabilitat econòmica de les capçaleres comarcals.

Creix el pes de les vendes i cau el de la publicitat

Pel que fa al conjunt dels ingressos, l’any passat van ser de 52,996 milions d’euros, un 13,2% menys que els 61.050 del 2011, i un 44% inferior als 94,696 milions del 2007, fins ara la xifra més alta. Aquesta davallada es produeix principalment per la caiguda de la publicitat, que és la principal font d’ingressos de la premsa comarcal.

Això queda palès amb els percentatges inferiors de caiguda de les vendes (quiosc i subscripcions): l’any passat es van facturar en aquest concepte 23,298 milions, un 10% menys que els 25.887 del 2011, i un 23% menys que els 30.262 milions del 2007.

Així, la participació de la publicitat en l’estructura d’ingressos ha anat perdent pes, mentre que les vendes l’han incrementat. En concret, els ingressos publicitaris han passat de representar el 65,8% del total el 2007, a fer-ho el 51,5% el 2012, mentre que les vendes han passat de suposar el 32% dels ingressos fa cinc anys al 44% actual.