L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), l’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) i l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea) han posat en marxa el concurs per adjudicar el mesurament de les audiències digitals amb la publicació del plec de condicions. El procés per presentar candidatures finalitza el 12 de febrer. Es preveu tenir el veredicte un mes després.

El desenvolupament del procés i els plecs han anat a càrrec de la consultora PriceWaterhouse Coopers, designada al juliol també per concurs.

El servei de mesurament de les audiències digitals a l’Estat espanyol el realitza Comscore des dels seus inicis, l’any 2012.

El nou concurs té per objectiu establir un mesurament d’audiències digitals i d’impactes publicitaris consensuat, que incorpori novetats metodològiques sense perdre el rigor i la transparència mitjançant auditories de tercers, i que ajudi a impulsar l’activitat del negoci digital i la capacitat de generar ingressos. El mesurament haurà de donar resposta al nou entorn digital i ser capaç d’adaptar-se als possibles canvis que experimenti el mercat.

La durada prevista de l’adjudicació és de tres anys. L’acord comptarà amb opcions de rescissió unilateral si no es compleix amb els requeriments. La comissió de seguiment es reserva el dret de, en cas de no arribar a un acord satisfactori, rescindir el contracte i iniciar un nou procés d’adjudicació del servei.

La comissió de seguiment (formada per AIMC, IAB Spain i aea) es constitueix en permanent per al control i el compliment dels compromisos establerts amb l’empresa adjudicatària del concurs, i en treballs futurs analitzarà el model de negoci que millor s’ajusti a les necessitats del sector.