cultura21, el portal català del sector de la cultura

el portal català del sector de la cultura

icono twittericono facebookicono rss
linia 20 edicions de proximitat

NOTÍCIES

Redacció | Actualitzat el 03 Agost 2017 a les 18:39

 

Diferents entitats, associacions i institucions de diferents àmbits del sector cultural de tot l'Estat han elaborat un document marc que volen serveixi de base per a la creació de l'Estatut de l'artista, l'autor/creador i el treballador de la cultura.

L'Estatut de l'artista és una reivindicació històrica que reclama un marc legal per assegurar les condicions necessàries per al desenvolupament de l'activitat i fer front a la precarietat i la desprotecció dels professionals del sector cultural. Finalment, al setembre, la subcomissió del Congrés dels Diputats abordarà la qüestió.

"És imprescindible i és responsabilitat del legislador el desenvolupament i regulació d'un Estatut jurídic de l'artista que comprengui no només als artistes en espectacles públics, sinó també els creadors, els intèrprets i el personal tècnic i auxiliar, que regularitzi el seu sistema d'afiliació a la Seguretat Social, que creï un sistema fiscal d'acord amb la intermitència del seu treball i a la irregularitat dels seus ingressos, que els garanteixi una jubilació digna i compatible amb el dret a seguir creant, que els reconegui les seves lesions i malalties laborals, que els concedeixi el seu dret a percebre l'atur i a estar representats sindicalment, que dispensi als artistes assalariats o autònoms la mateixa protecció social que a la resta de treballadors del país, i que reconegui la importància de ensenyaments artístics, equiparant les seves titulacions a les universitàries", es reclama en l'exposició de motius.

El document consta de 50 propostes de tipus tributari, laboral, contractual i formatiu, entre les quals es troben les 36 que va presentar fa tres anys el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Proposta d'Estatut de l'artista, l'autor/creador i el treballador de la cultura

Consideracions prèvies - Terminologia

01. Redefinir l'artista, clarificant els conceptes d'autor, creador, intèrpret, etc.

02. Regular i establir quines són les activitats artístiques, ordenant les professions relacionades amb les arts en el seu conjunt, i incloent les activitats tècniques i auxiliars que col·laboren en la producció d'una obra o un espectacle artístic.

03. Definir els treballadors de la cultura, considerant com oficis connexos o professions relacionades amb l'activitat artística al conjunt d'oficis tècnics i auxiliars que col·laboren amb l'autor en el seu procés creatiu i ajuden a l'intèrpret en la recreació de l'obra.

04. Adaptar a les noves formes de creació el concepte d'obra o objecte d'art.

Propostes de millora en l'àmbit fiscal

IRPF

05. Modificació de la qualificació de les rendes obtingudes per drets d'autor, passant a ser considerades rendiments derivats de la propietat intel·lectual.

06. Possibilitat de fraccionar la declaració d'ingressos generats en diferents exercicis, sense que això generi interessos de demora.

07. Supressió del tipus fix de retenció de l'IRPF quan els ingressos no superin el salari mínim interprofessional (SMI).

08. Propostes de retencions i pagaments fraccionats:

 • Establiment de tipus fix de retenció de l'1% o el 2%.
 • Càlcul i aplicació d'un tipus mitjà a aplicar, tant en retencions com en pagaments fraccionats.
 • Establiment d'una quota fixa a pagar durant l'exercici.

09. Considerar despeses deduïbles a efectes comptables totes aquelles necessàries per desenvolupar l'activitat artística professional.

10. Possibilitat de tributar en funció dels cobraments i els pagaments produïts.

11. Creació d'una casella específica en la declaració de la Renda per als ingressos o els rendiments derivats de la propietat intel·lectual.

12. Crear un apartat tributari on es reflecteixi el cobrament de les bestretes.

IVA

13. Descens immediat de l'IVA al tipus impositiu reduït del 10% per a tots els béns i objectes culturals i activitats artístiques, alhora que se sol·licita a la Direcció General de la Comissió Europea la aplicació del tipus superreduït del 4%.

14. Implantació gradual en els espectacles artístics, teatres i sales de concerts del subministrament immediat d'informació (SII) i aplicació de la inversió de subjecte passiu de l'IVA.

15. Criteri de caixa en l'IVA, permetent retardar l'ingrés d'IVA fins que no es produeixi el seu cobrament.

IAE

16. Ubicar tots els professionals del món de la cultura a la secció tercera de l'IAE:

 • Definició clara i precisa de quines activitats són susceptibles d'incloure en l'Estatut de l'Artista.
 • Incloure en la secció tercera una divisió específica de les activitats que quedarien enquadrades en l'Estatut de l'Artista.
 • Reclassificació d'activitats per incloure-les en aquesta secció.

Mecenatge i micromecenatge

17. Regular els incentius fiscals al mecenatge.

18. Incentivar el micromecenatge per als creadors.

Propostes de millora en l'àmbit laboral

19. Elaboració d'un cens de professionals culturals.

20. Reforma del sistema de Seguretat Social, creant un sistema específic de protecció per al sector artístic que garanteixi la seva activitat professional en tots els mitjans, i on els períodes d'intermitència laboral no signifiquin períodes de desprotecció.

21. Crear un sistema específic de protecció per als artistes que treballen per compte d'altri que tingui en consideració el pagament de les quotes en proporció als ingressos, i compensi la dificultat d'arribar a la prestació d'atur.

22. Quota progressiva per als artistes i creadors que treballin com a autònoms.

23. Para los artistes i autors en Règim Especial de Treballadors Autònoms, cobertura de la Seguretat Social en totes les activitats artístiques relacionades directament amb la seva.

24. Incorporar el personal tècnic i auxiliar a la normativa que regula el treball en espectacles públics.

25. Reconeixement de les malalties professionals dels artistes.

26. Modificació de la normativa actual en matèries com la protecció a la maternitat o els riscos durant l'embaràs, de manera que permeti compatibilitzar la prestació per maternitat amb la feina a temps parcial.

27. Protecció de la vellesa, prestant especial atenció a col·lectius específics, com el dels professionals del circ i la dansa, per la curta durada de la seva activitat professional i l'alt risc de lesions.

28. Compatibilitat de la situació de jubilació i la percepció de pensions amb la situació d'activitat artística, i especialment la que aquells creadors més vulnerables i que reben una pensió no contributiva.

29. Reconèixer el dret a la protecció social previst per a la relació laboral especial dels artistes, per a aquells emprenedors que actuen com a empresaris individuals.

30. Control del frau encobert dels falsos autònoms:

 • L'empresari ha de donar d'alta i baixa de la Seguretat Social a l'artista, sempre que aquest així ho demani o sol·liciti.
 • Desenvolupament urgent de la concreció legal de la cotització parcial.
 • Desenvolupament de la disposició addicional segona de la Llei 20/2007.

31. Propostes de reforma de la relació laboral dels artistes, autors/creadors i treballadors de la cultura:

 • Incloure en l'art. 1.3 RD 1435/1985 una referència expressa a qualsevol forma de fixació o difusió del treball dels artistes.
 • Una nova redacció de l'article 2 del RD 1435/1985, que inclogui expressament el treball dels menors en l'àmbit de la publicitat.
 • Evitar la contractació laboral temporal celebrada en frau de llei, penalitzant, en la mesura del possible, la contractació temporal continuada d'un artista per una mateixa empresa.
 • Instaurar mesures per compensar la temporalitat del sector
 • Reconeixement d'una única figura contractual aplicable als artistes que realitzen l'activitat artística.
 • Modificació normativa que descrigui la relació laboral especial dels artistes en correlació amb el seu enquadrament en la Seguretat Social.
 • Inclusió dels autors i creadors culturals en la normativa laboral general (Estatut dels Treballadors) o específica (relació laboral especial dels artistes en espectacles públics).
 • Establir plans de transició laboral per a les professions de curta durada.
 • Formació al llarg de la vida professional.
 • Autorització a les associacions d'artistes per publicar tarifes orientatives que augmentin la protecció del treballador.
 • Garantir la igualtat entre dones i homes en l'àmbit de la creació i la producció artística i intel·lectual.

Propostes de millora en l'àmbit dels ensenyaments artístics

Ensenyaments de primària i secundària

32. Introduir l'educació musical obligatòria, gratuïta i de qualitat en tots els nivells educatius.

33. Reforma del sistema educatiu que incorpori i inclogui les arts i l'educació artística.

34. Promoure la contractació d'artistes i creadors com a professors especialitzats introduint la figura del docent especialitzat en arts en l'ensenyament obligatori.

35. Reconeixement de la denominació de grau als titulats en ensenyaments artístics superiors, permetent el seu accés a la docència.

36. Promoure nous batxillerats artístics que se sumin als ja existents d'arts plàstiques i arts escèniques.

Ensenyaments artístics superiors

37. Urgent necessitat d'una Llei orgànica d'ensenyaments artístics superiors per motivar la imperiosa necessitat d'un lloc propi.

38. Propostes de models que podrien implantar-se als EAS:

 • Creació de la Universitat de les Arts.
 • Facultats universitàries o espais integrats en les universitats.
 • Adscripció cap a la integració.
 • Creació d'instituts superiors, organismes autònoms.
 • Espai dependent de les conselleries d'educació.

Propostes de millora en l'àmbit sindical

39. Modificació de l'Article 3 de la Llei orgànica de llibertat sindical que impedeix als treballadors per compte propi fundar sindicats que tinguin per objecte la tutela dels seus interessos singulars, per tal de permetre artistes i creadors autònoms poder formar sindicats per defensar els seus drets col·lectivament.

40. Supressió del límit d'antiguitat de sis mesos dins de l'empresa, per possibilitar la seva participació en els processos electorals sindicals.

41. Reconeixement de representació sindical i elecció del nombre de delegats sindicals.

Protecció dels drets d'autor i els drets connexes

42. Supressió de l'article 71 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI) que exclou el termini màxim de durada estipulat en la Llei per al contracte d'edició d'obres musicals.

43. Supressió de l'art. 56.2 de la LPI que regula el dret d'exposició pública de l'obra fotogràfica o plàstica per part del propietari de l'original pel mer fet d'adquisició.

44. Estendre la protecció de la propietat intel·lectual a obres artístiques no recollides en l'article 10 de la LPI, incloent noves formes de creacions com l'art electrònic o digital, i actualitzant l'apartat d'obres escèniques i plàstiques protegides.

45. Les entitats de gestió hauran de crear comissions de peritatge del registre d'obres de domini públic i establir una valoració de la modificació de l'obra en funció del mateix.

46. Mesures de protecció per al creador i l'artista en l'entorn digital:

 • Establiment de mesures de protecció per al creador i l'artista en l'entorn digital, incrementar el percentatge que reben els titulars de drets sobre els beneficis de les plataformes.
 • Obligació de transparència perquè els cessionaris dels drets donin informin en temps i forma els autors i artistes sobre les maneres d'explotació, rendiments generats i remuneració deguda, entre d'altres.
 • Garantia que les plataformes només puguin consentir als seus usuaris pujar contingut protegit.
 • Obligació d'incloure en els contractes clàusules d'aplicació automàtica en el supòsit que la relació/proporció entre la remuneració pactada i els rendiments generats superessin certs llindars.
 • Limitar les clàusules excessives i injustes relatives a l'àmbit temporal i territorial de les cessions.

47. Fora de l'àmbit digital, establir unes quotes de protecció de l'autor, de l'artista i de l'intèrpret europeu i espanyol en tots els mitjans de comunicació pública.

48. Incloure novament la regulació del dret de participació en la Llei de propietat intel·lectual.

Codis de bones pràctiques

49 Establiment d'un codi d'ètica o bones pràctiques que fixi les normes que regulen els comportaments de les persones, les empreses i l'Administració dins el sector artístic.

50. Establiment de mesures específiques de protecció per al menor i protocols de treball per a l'artista discapacitat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterImprimirShere with friends

Escriure un comentari

Códi de seguretat
Actualitzar

+ NOTÍCIES

Xavier Gonzàlez-Costa guanya el recuperat Premi de Teatre Infantil Xaro Vidal

Una caca de pessebre, de l'escriptor Xavier Gonzàlez-Costa, ha estat l'obra guanyadora de la [...]

TV3 i la Filmoteca produeixen una docusèrie sobre la història del cinema català

El 7 de gener TV3 estrenarà la docusèrie La gran il·lusió. Relat intermitent del cinema [...]

Temporada Alta tanca amb un total de 59.299 espectadors i una ocupació del 94,4%

L'organització de Temporada Alta ha quedat satisfeta amb la 27a edició del festival, [...]

'Una dramatúrgia - ritual' d'Héctor Mellinas guanya la residència brossiana 2019

El jurat de la residència Joan Brossa de 2019 ha escollit el projecte Una dramatúrgia - [...]

Badalona Cultura licita els tallers de teatre i arts escèniques

Badalona Cultura ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de coordinació [...]

Balaguer serà la Capital de la Sardana 2021

El 2021, Balaguer agafarà el relleu de Sant Feliu de Guíxols com a Capital de la Sardana. El [...]

La Nit de Santa Llúcia premia Jordi Cabré, Carles Rebassa i Víctor García Tur

Fira Sabadell va acollir aquest divendres la 68a edició de la Nit de Santa Llúcia, durant la [...]

L'Acadèmia del Cinema reconeix Joan Pera amb el Gaudí d'Honor

La junta directiva de l'Acadèmia del Cinema Català ha acordat distingir l'actor Joan Pera amb [...]

Indigestió organitza un fòrum per reflexionar a l'entorn de la cultura

La Lleialtat Santsenca de Barcelona acull aquest dilluns el fòrum Nosaltres, el públic, [...]

Frenat el concurs del projecte del nou Palo Alto

El futur del Palo Alto torna a estar envoltat per la incertesa després que l'Ajuntament de [...]

EL + LLEGIT

EL + COMENTAT

Tota la informació de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana a un click.