El Departament de la Presidència ha sotmès a consulta pública l’Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, del qual va aprovar la memòria preliminar el 23 de juliol.

L’objectiu de la consulta és comptar amb les opinions i la participació de professionals, experts, el sector de la comunicació i altres àmbits vinculats (publicitat, telecomunicacions…), i la ciutadania en general. El termini per fer aportacions finalitza el 6 de setembre.

El Govern vol adaptar la Llei de la comunicació audiovisual a la situació actual del sector, així com als diversos canvis en l’entorn legislatiu català, espanyol i europeu. Bàsicament busca actuar en tres aspectes:

  • Actualitzar el marc jurídic aplicable als serveis de comunicació audiovisual catalans, per tal d’introduir-hi els canvis introduïts en la nova Directiva europea aprovada el novembre de 2018.
  • Modificar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat audiovisual sense títol habilitant. L’Executiu considera que l’experiència en l’aplicació de les disposicions fins ara vigents ha denotat la necessitat de millorar les actuacions policials o d’intervenció que efectuen les administracions. Així doncs, amb la modificació es vol determinar els veritables responsables autors intel·lectuals de les emissions sense llicència, i fer efectiva de manera definitiva la sanció de cessament d’emissions.
  • Actualitzar la regulació dels serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre per adaptar-la a la normativa. Per fer-ho possible, el Govern defensa que caldrà definir aquests serveis; determinar-ne els règims d’intervenció; regularitzar els ja existents; obrir un procés d’informació pública per conèixer el nombre i la identitat dels serveis, i crear un òrgan de participació ciutadana i de consulta.