La Comissió dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha acordat que es tornin 920.371,12 euros a Gol TV per un cobrament complementari indegut de la taxa de finançament de RTVE corresponent al 2011. En la resolució, la Comissió acorda donar compliment a la decisió del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC), el qual va estimar el passat gener la reclamació de la cadena de Mediapro contra la liquidació complementària d’1.116.913,43 euros que li va imposar l’aleshores Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

Ara, la CNMC acorda la devolució d’aquesta quantitat a la qual, a petició de Gol TV, se li descompten 228.084,54 euros d’un pagament que tenia que fer a l’abril a l’ens. En total, dels 920.371,12 euros a retornar, 888.828,89 corresponen a la diferència entre ambdues quantitats, i 31.542,23 als interessos de demora.

El TEAC va acordar l’anul·lació del cobrament complementari perquè la CMT va fer el càlcul segons tots els ingressos de Gol TV, independentment de l’activitat dels quals derivessin, i no únicament d’aquells ingressos relacionats directament amb les activitats considerades de prestació del servei de comunicació audiovisual televisiva, que segons el Tribunal són “els únics gravables”.