El Consell de l’Audiovisual de Catalunya considera que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals garanteix, en termes generals, el compliment regular de les missions de servei públic que li assigna la Llei de la comunicació audiovisual. Així ho determina en l’informe de control corresponent al 2012, on de passada insta a accelerar la tramitació del nou contracte programa.

Amb tot, l’ens regulador considera que s’haurien de produir millores en alguns aspectes, principalment pel que fa a TV3 (reconeix que Catalunya Ràdio ha estat analitzada de forma menys exhaustiva). Així, considera que s’hauria de garantir la presència “equilibrada” dels diferents punts de vista en les qüestions controvertides del debat públic, així com l’accés en l’esfera pública de punts de vista alternatius.

El Consell també apunta que la difusió de les activitats del Parlament, els grups parlamentaris, les organitzacions polítiques i socials, i els agents socials, s’hauria de realitzar garantint “l’accés equitatiu” a l’espai públic dels grups socials, culturals i polítics significatius, en uns termes “equivalents” als que estableix el marc legal vigent quan preveu disposar d’un canal especialitzat, malgrat que les restriccions pressupostàries impedeixin tenir-lo.

Més presència de dones i de col·lectius socials

El CAC, tot i apreciar una lleugera millora, assenyala que cal continuar incrementant “significativament” la presència dels representants de col·lectius socials (que ha passat del 20,8% del 2011 al 21,5% del 2012), del món associatiu (del 7,3 al 8,1%), dels sindicats (del 5,8 al 6,1%) i de les organitzacions empresarials (que han baixat del 4,5% al 4,3).

En relació amb l’exigència d’una presència equilibrada dels homes i les dones, tot i que observa una petita millora respecte l’any anterior en les entrevistes que formen part dels teleinformatius (del 15,4% al 16,9), el CAC constata la “presència escassa” de les dones, molt especialment en les entrevistes.

Quant a la programació informativa (teleinformatius i magazins), assenyala que la representació de les dones es caracteritza per ser “menys nombrosa” que la dels homes i, a més, per desenvolupar rols que impliquen uns nivells de poder i de consideració social “inferiors” als dels homes.

Febleses en l’oferta infantil i juvenil

Per altra banda, l’informe recorda que TV3 es presenta com el canal generalista susceptible de reunir tots els públics al voltant d’una oferta àmplia i variada, capaç de federar el ventall més ampli de ciutadans, i per aquesta raó l’ens considera que s’hauria de “reconsiderar” la tipologia d’algunes pel·lícules emeses en horari de tarda durant els caps de setmana, ja que un 37,2% dels films estan senyalitzats com a no recomanades per a menors de 13 anys.

A més, pel que fa als programes destinats al públic infantil i juvenil, el CAC afirma que el foment de la indústria audiovisual catalana encara presenta “algunes febleses” a causa del pes que hi tenen les produccions d’origen no europeu, com les nord-americanes i les japoneses, tot i el petit descens d’aquestes últimes (del 44,35% al 42,6).

L’informe també conclou que cal continuar incrementant cal “continuar incrementant” la programació adreçada a tots els públics destinada a facilitar l’accés a la formació, la divulgació i el coneixement dels principals esdeveniments científics i tecnològics.

Finalment, el Consell de l’Audiovisual considera que la CCMA hauria d’establir un tractament diferenciat entre els suggeriments i les queixes, i procurar explicar públicament la resposta donada a les més significatives per tal d’augmentar la qualitat i la transparència de la informació subministrada a l’audiència.