El Govern valencià ha hagut de modificar els acords del passat novembre pels quals nomenava els liquidadors de Radiotelevisió Valenciana i iniciava el seu procés de dissolució. Aquest dilluns, el Diari Oficial rectificava part dels acords perquè “la literalitat de l’acta” havia ocasionat “dificultats per a la seva inscripció en el Registre Mercantil”. Entre les correccions hi ha el cessament d’Ernesto Moreno: en els acords de fa nou mesos va ser cessat com a membre del consell d’administració de RTVV, però no es va especificar la seva destitució del càrrec de director general en entendre que estaven lligades, cosa que ara s’ha fet retroactivament.

A banda, en les modificacions es puntualitza que els liquidadors treballaran de forma conjunta actuant en forma “d’òrgan col·legiat de comissió de liquidació”. A més, s’atorguen plens poders als liquidadors per signar els “documents públics o privats que siguin precisos o convenients”; per realitzar davant notari “l’elevació a públic dels acords de dissolució i liquidació de la societat totes aquelles manifestacions que resultin preceptives o convenients”, i per realitzar les “actuacions que convinguin per a la seva millor execució, fins les d’índole fiscal, fins arribar a la seva inscripció en el Registre Mercantil”.

El Diari Oficial també fa pública la dimissió de dos dels tres liquidadors de RTVV, Antonio Hervás i Pau Pérez –amb el recorrent argument dels “motius personals”–, i nomena com a substituts Carlos Pérez-Marsá Vallbona i José Hernández Pons. El tercer liquidador, Carlos Cervantes, continua en el càrrec.