Una delegació del Grup de Treball de Gabinets del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha lliurat el Manual de bones pràctiques en la contractació de periodistes a l’administració pública a la directora general de Funció Pública de la Generalitat, Pilar Sorribes, i la secretària d’Administració i Funció Pública, Annabel Marcos.

Els representants del CPC van traslladar a les responsables de contractació de la Generalitat que, cada cop més, els periodistes es troben amb més dificultats per accedir a la funció pública i desenvolupar la professió dignament.

Per una banda, el Col·legi creu que les titulacions universitàries i acadèmiques no són prou reconegudes dins del sistema de cossos i escales de l’administració pública. Per l’altra, considera que l’adaptació de les titulacions al nou Espai Europeu de l’Ensenyament Superior (el Pla Bolonya) ha suposat la proliferació de noves titulacions relacionades amb la comunicació i el periodisme i una “certa desorientació” per part de les administracions a l’hora d’establir els requisits de titulació preceptius a l’hora de redactar les bases d’un procés selectiu.

La delegació del Col·legi va explicar als responsables de la Generalitat que tot això fa que molt sovint aquestes places públiques no es cobreixin amb els perfils professionals adients i competents, i que, una vegada cobertes, no encaixin en el vigent sistema de cossos i escales de funcionaris i treballadors públics ni pel que fa a les tasques que es desenvolupen ni a les retribucions que es perceben.

Per tot plegat, el Grup de Treball de Gabinets del CPC creu necessari difondre el manual de bones pràctiques específic per a la contractació de periodistes per als gabinets i departaments de premsa i comunicació de les diferents administracions públiques, i entitats i organismes públics que en depenen.

Properament representants del Col·legi presentaran el document als responsables de les diputacions i a les associacions de municipis perquè el puguin fer extensiu als ajuntaments.