El Govern ha aprovat un nou contracte programa amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP), el qual determina els objectius i les relacions entre l’ens i la Generalitat i el seu sector públic durant el període 2020-2022. El nou contracte programa s’acompanya d’una dotació pressupostària de 3.619.348 euros.

Com a grans línies d’actuació, l’acord estableix que les funcions de l’EADOP són les d’editar i distribuir el DOGC; difondre el dret vigent a través del Portal Jurídic de Catalunya, i elaborar les versions consolidades de les normes, així com editar i vendre les publicacions de la Generalitat.

L’acord pel nou contracte programa s’emmarca dins l’objectiu del Departament de la Presidència d’aconseguir una administració “més transparent i eficaç que millori els serveis públics” que rep la ciutadania. En aquest sentit, les actuacions previstes al contracte programa “amplien i milloren” els serveis que presta l’EADOP en els àmbits esmentats, ressalta en un comunicat.

Entre els compromisos concrets que recull el nou contracte programa hi ha la creació d’un suplement de notificació del DOGC que faciliti als ciutadans l’accés directe als anuncis del seu interès, així com la promoció del web Portal Jurídic de Catalunya com a eina per facilitar l’accés a la informació del ciutadà i complir amb la Llei de transparència. També es contempla la gestió de les publicacions de la Generalitat amb el distribuïdor oficial i la venda en línia a través del web llibreria.gencat.cat.