El Consell Executiu ha aprovat el nou contracte programa i el conveni marc amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) per prestar serveis editorials i comercialitzar les publicacions encarregades pels departaments, ens, organismes i entitats de la Generalitat durant el període 2017-2019.

Es tracta del cinquè contracte programa des de 1997. El darrer, aprovat el 2012, finalitzava l’any passat, però es va prorrogar una anualitat més per la “impossibilitat” de presentar al Parlament els pressupostos de la Generalitat per al 2016, els quals també van ser prorrogats, segons va argumentar el Govern.

El document estableix els compromisos de les dues parts i marca com a grans línies d’actuació de l’EADOP la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la difusió del dret vigent a Catalunya (Portal Jurídic de Catalunya), a més de la prestació de serveis editorials a l’Administració, els ens, els organismes i les entitats que en depenen; la coordinació de l’activitat editorial de la Generalitat, i la difusió i comercialització de les seves publicacions.

Entre els compromisos recollits al contracte programa, el Govern destaca la millora de l’accés de la ciutadana per tal de complir amb la normativa en matèria de transparència, i la promoció de l’extensió de la xarxa de llibreries acreditades de la Generalitat.