El Govern ha aprovat un nou Decret de regulació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal d’adaptar la publicació a les novetats reglamentàries i tecnològiques que s’han produït d’ençà que es va aprovar el primer reglament fa deu anys, el qual queda derogat.

La nova regulació busca simplificar el procés de publicació, donar resposta als nous requeriments en l’actuació administrativa, i també incidir en l’adequació formal i lingüística dels documents publicats i en l’increment de la seva seguretat jurídica.

La nova regulació modifica l’estructura del DOGC per facilitar l’accés de la ciutadania als documents que s’hi publiquen i adaptar-la millor a determinades necessitats dels emissors. La voluntat és incrementar l’eficiència i la qualitat del procés d’edició, publicació i difusió del DOGC. A més, de la nova estructura en resultarà la creació d’un suplement d’anuncis de notificació.

Els canvis del nou reglament també pretenen millorar la protecció de dades personals en els documents publicats, d’acord amb el marc normatiu aplicable, de manera que es vetllarà perquè únicament les dades indispensables siguin objecte de publicació.