El Consell Executiu del passat dimarts va aprovar un decret de règim sancionador que desplega el títol sisè de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència aprovada el maig del 2010. El text, entre d’altres, regula les infraccions dels mitjans de comunicació no sotmesos a la legislació de la comunicació audiovisual catalana.

Així, els mitjans podran ser sancionats si incorren en alguna de les següents infraccions:

  • Difondre el nom o la imatge o les dades referents a infants o adolescents de manera que es permeti la seva identificació quan siguin víctimes, testimonis o inculpats en causes criminals, excepte quan siguin víctimes d’un homicidi o assassinat.
  • Divulgar qualsevol fet relatiu a la vida privada de l’infant o adolescent que n’afecti la reputació, el bon nom o la dignitat.
  • Divulgar les dades referents als infants i adolescents declarats en situació de desemparament, acollits o adoptats.

Pel que fa a la publicitat, el decret fixa que els mitjans amb difusió a Catalunya no poden adreçar als menors publicitat amb contingut sexista, que degradi la imatge de les dones, infants o adolescents, ni que associï la seva imatge a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments de l’ordenament.

Quant a la publicitat de les joguines, el text estableix que no s’ha d’induir a errada sobre les seves característiques, la seva seguretat, la capacitat i aptituds de l’infant o adolescent necessàries per utilitzar-les sense fer-se mal o fer-ne a altres persones. A més, xifra en 50 euros la quantia a partir de la qual cal especificar que el preu dels productes anunciats és superior.

Multes de fins a 600.000 euros

Les infraccions lleus poden ser sancionades amb una multa de fins a 3.000 euros, les greus amb fins a 90.000 euros, i les molt greus amb sancions de fins a 600.000 euros.

A banda, amb la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa del desembre del 2011, el Govern va introduir unes esmenes que permeten la possibilitat de substituir determinades infraccions per mesures educatives i socials. El decret aprovat el passat dimarts estableix que les sancions commutables hauran de tenir un import màxim de 150.000 euros, així com una justificació especial, i s’aplicaran amb caràcter excepcional.

Les mesures educatives són les següents (pot ser una o una combinació):

  • Participar en programes d’activitats formatives sobre els drets i els deures dels infants i adolescents, organitzades per alguna administració o pel tercer sector.
  • Participar en activitats organitzades del tercer sector de l’àmbit de la infància i l’adolescència.
  • Participar en programes que tinguin per objectiu donar suport i col·laborar en activitats dels centres de protecció d’infants i adolescents.