El Departament de la Presidència està tramitant l’elaboració del Projecte d’ordre per aprovar la Carta de serveis de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat. Per tal de permetre la participació en el procés d’elaboració, la Conselleria ha sotmès el document a informació pública fins a l’1 d’agost perquè s’hi puguin presentar les al·legacions i els suggeriments que es considerin oportuns.

Amb la Carta de serveis es vol donar compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de 2014, així com a un dels compromisos establerts en el contracte programa formalitzat entre la Generalitat i l’EADOP per al període 2017-2019, aprovat pel Govern el desembre de 2016.

De cara a la ciutadania, la Carta de serveis es configura com un recurs d’informació que dona compte dels continguts especificats en el precepte, mentre que per a l’editora del DOGC constitueix un instrument de gestió per a l’establiment, el seguiment i l’actualització dels estàndards de qualitat del servei.