La modificació de la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual aprovada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha entrat en vigor aquesta setmana.

La nova Instrucció adapta la presentació i la comunicació de la informació acreditativa del compliment de les obligacions de llengua i música cantada en català i en aranès i de la presència de la cultura catalana (que no es modifiquen) a la realitat pràctica de televisions i ràdios, tot reduint les càrregues administratives.

D’aquesta manera, el còmput en relació al compliment ara es verifica per temporades de programació en lloc de per trimestres naturals. Per temporada de programació s’entén “el període continuat de temps durant el qual un canal de televisió o una emissora de ràdio manté una graella de programació que presenta característiques comunes quant a la regularitat dels programes i els horaris d’emissió”. El més habitual és classificar-les en temporada de programació general i temporada de programació d’estiu, sense perjudici que les graelles s’organitzin en períodes diferents.

A banda, el CAC estableix una única fórmula i més simple per a les ràdios públiques de municipis fins a 10.000 habitants a l’hora d’acreditar el compliment dels percentatges de programació en llengua i música en català i aranès. En aquest cas, han de trametre una declaració responsable anual de l’alcalde o alcaldessa, sens perjudici de la verificació per temporades de programació.

Finalment, el nou text estableix que la presentació i comunicació de la informació a acreditar es realitzi únicament per via telemàtica.