El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació per als serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que porti a terme la Generalitat mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en depenen. El pressupost base de licitació és de 24 milions d’euros (sense IVA) per un contracte de dos anys prorrogables una anualitat. El termini per presentar ofertes finalitza el 9 d’abril.

La licitació consta de tres lots. El primer lot és el multimèdia i correspon als serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en televisió, premsa, ràdio, exterior i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius, a excepció d’aquelles actuacions de comunicació vehiculades exclusivament a través dels dos altres lots.

El segon lot és per als serveis de gestió i inserció de publicitat institucional únicament a través de mitjans impresos, diaris, suplements de diaris i revistes; i el tercer només és per a internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius.

El nombre mínim d’empreses contractistes per lot és de tres adjudicatàries i el màxim de quatre.

El valor estimat del contracte és de 36 milions d’euros (sense IVA): 21 milions per al primer lot; 10 milions per al segon, i 5 milions per al tercer. Aquestes quantitats s’han calculat en compte la despesa que potencialment es generaria durant tota la possible durada del contracte (incloent-hi la pròrroga) i sobre la base dels imports dels contractes adjudicats durant la vigència de l’acord marc anterior.