Roger Loppacher, Chakir El Homrani i Joan Maria Morros durant la presentació (foto: Elisenda Rosanas / ACN).

Evitar donar dades personals com ara la nacionalitat, no parlar de la seva condició de tutelats sinó és especialment rellevant per la notícia, o substituir l’acrònim MENA per altres expressions que no estiguin estigmatitzades són algunes de les 22 Recomanacions sobre el tractament de la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració, elaborades pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Les recomanacions s’adrecen als professionals de la informació i els mitjans de comunicació, i es distribueixen en dos apartats: el primer, més general, referit a la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració, amb independència del lloc d’origen, i el segon específicament referit als infants i adolescents que han migrat sols.

El document també inclou un glossari per aclarir els conceptes principals relacionats amb la infància i l’adolescència tutelada, així com un marc normatiu bàsic sobre aquest àmbit.

“Apel·lem a la responsabilitat que tenen els mitjans en la construcció de l’imaginari col·lectiu, en com la societat veu i percep els infants i adolescents que estan sota la protecció de l’Administració, per no estigmatitzar-los i donar-los l’oportunitat de créixer i formar part d’aquesta societat diversa”, ha assenyalat durant la presentació el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.

Per la seva part, el president del CAC, Roger Loppacher, ha explicat que l’objectiu de les recomanacions és ajudar els professionals dels mitjans. “Creiem necessari transformar els discursos estereotipats que donen una visió negativa de la infància i l’adolescència tutelada, i aportar elements al debat que normalitzin la seva situació i reafirmin la seva imatge de persones amb drets, deures i oportunitats idèntiques a les de la població en general”, ha afirmat.

“Els professionals de la informació som els primers a voler fer un tractament acurat de la informació i respectar tots els matisos que ens ajudin a comprendre la realitat”, ha indicat el vicedegà del Col·legi, Joan Maria Morros. El futur degà ha explicat que la participació de l’entitat en l’elaboració de les recomanacions també és una oportunitat per “posar-nos en contacte amb el sector, conèixer les recances de primera mà i intercanviar punts de vista que ajuden també a comprendre i posar en valor la feina dels periodistes”.

Recomanacions generals

• Garantir els drets a la intimitat, la dignitat i la imatge dels infants i els adolescents i evitar difondre dades personals que en permetin la identificació.

• Sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de la infància i l’adolescència tutelada i dels joves en situació de vulnerabilitat.

• No fer referència a la situació familiar prèvia ni al fet que l’infant o l’adolescent està sota tutela de l’Administració si no està justificat per la informació.

• No atribuir al conjunt dels infants i els adolescents tutelats conductes negatives dutes a terme per persones concretes.

• Informar sobre els casos de resiliència i superació.

• Utilitzar un llenguatge inclusiu i curós.

• Demanar assessorament qualificat abans d’informar sobre un cas complex.

• Considerar infants, adolescents i joves tutelats com a agents socials actius i no com a subjectes passius de les informacions.

• Demanar permís a l’Administració per entrevistar o parlar amb infants o adolescents sota tutela.

• Entrevistar l’infant o l’adolescent tutelat o tutelada de manera especialment curosa i tenir en compte la vulnerabilitat i el bagatge emocional i vital que pot tenir.

• Utilitzar les imatges d’arxiu de manera pertinent o evitar-ne l’ús.

• Sensibilitzar sobre la situació dels i les joves extutelats i extutelades i donar-los veu.

Recomanacions específiques en relació amb la infància i l’adolescència migrada sola

• Reforçar el discurs sobre el fet migratori com a realitat estructural i no com a amenaça o problema social.

• No fer referència a la nacionalitat de l’infant o adolescent si no és rellevant per a la notícia.

• Utilitzar alternatives a l’acrònim MENA quan sigui possible, sobretot en notícies amb connotacions negatives.

• Posar de manifest les aportacions positives que fan aquests infants i joves a la societat.

• Difondre les accions que es duen a terme per incloure aquests infants, adolescents i joves en la societat i en la comunitat local.

• Informar sobre els casos de resiliència i de superació d’adolescents i joves migrats sols.

• Evitar responsabilitzar els i les joves de situacions que no han provocat o de les quals són víctimes.

• Interpretar de manera responsable les estadístiques vinculades als infants i joves migrats sols i soles.

• Visibilitzar les nenes i les noies migrades soles.

• Donar veu a joves migrats sols extutelats.