El periodista Joan Vall i Clara ha comprat el 74,36% de les accions d’Hermes Comunicacions a Joaquim Vidal i Perpinyà, que des de 2012 era el principal accionista i president del consell d’administració de l’editora d’El Punt Avui.

D’aquesta manera, el fins ara conseller delegat ha passat de ser segon accionista amb un 2,74% al principal amb un 77,1% del grup. La resta de l’accionariat està repartit entre 690 socis, bona part treballadors i extreballadors. A més, el consell d’administració d’Hermes ha nomenat Vall i Clara nou president.

L’acord s’emmarca en el pro­jecte de desin­versió de la cadena de supermercats Valvi, pro­pi­e­tat de la família Vidal, en àrees no estratègiques del grup. Amb tot, la volun­tat de l’empresari és man­te­nir la pro­pi­e­tat majo­ritària de Tele­visió de Girona, que vol poten­ciar.

Segons explica El Punt Avui, l’empresari ha donat les faci­li­tats necessàries per tal que la venda del paquet d’accions s’hagi fet a Joan Vall, fins i tot la con­do­nació de part del deute, perquè con­si­dera que és l’opció que garan­teix la con­tinuïtat d’El Punt Avui, i que se’n mantingui la seu a Girona.

1 euro

La venda de les acci­ons s’ha tancat per 1 euro, el mateix preu que Joaquim Vidal va pagar el febrer de 2012, en plena crisi de la premsa, a l’anterior pro­pi­e­tari Joan Bosch i Roura.

Els acords es van sig­nar dijous a la tarda davant de notari i segui­da­ment es va comu­ni­car l’ope­ració al comitè d’empresa, l’equip direc­tiu i el con­junt dels tre­ba­lla­dors.

El proper 7 de setembre Hermes Comunicacions celebrarà una junta extraordinària en què es farà cessar el consell d’administració i es nomenarà Joan Vall i Clara com a administrador únic.

Trajectòria

El nou propietari va formar part el 1979 de l’equip de cor­res­pon­sals fun­da­ci­o­nal del Punt Diari, i es va incor­po­rar a la redacció de Girona el setem­bre de 1981. Joan Vall va ser cap de secció de comar­ques i redac­tor en cap, i va ser nome­nat direc­tor el 1989.

A par­tir de l’any 1992 es va cen­trar ple­na­ment en l’àrea de gestió, i en els dar­rers 27 anys ha estat direc­tor edi­to­rial, direc­tor gene­ral, vicepre­si­dent i, des de 2012, con­se­ller dele­gat.

Joan Vall i Clara va comandar la compra de l’Avui per part d’El Punt el 2009, i la fusió d’ambdues capçaleres un parell d’anys més tard.