L’Ajuntament de Ripollet ha obert el procés de licitació del servei de comunicació. El pressupost base de licitació és de 90.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys, prorrogable fins a un màxim de dues anualitats més. El termini per presentar ofertes finalitza el 27 de gener. 

Les empreses licitadores han d’acreditar, entre d’altres, experiència en el sector periodístic públic multimèdia municipal. L’oferta econòmica es valorarà amb un màxim de 50 punts; el pla de treball, amb 25, i les millores tècniques amb 25 punts més.

Actualment, el servei de comunicació de l’Ajuntament de Ripollet el realitzen dues persones amb contracte d’obra de 20 hores setmanals, els quals el plec de clàusules administratives no obliga a la seva subrogació.