La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per a la contractació del servei de transcripció de vídeo a text en català, castellà, anglès, francès, italià, portuguès i alemany (i excepcionalment a d’altres llengües). Més concretament, es tracta de transcriure el contingut d’entrevistes, documentals i altres possibles programes per a la posterior elaboració del guió i el muntatge final del programa.

El pressupost de licitació és de 250.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 25 de juny. L’adjudicació es realitzarà mitjançant un acord marc amb un màxim de cinc adjudicatàries.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 60 punts) i la proposta tècnica (40 punts).