La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha realitzat un informe sobre el projecte de reial decret sobre comunicacions comercials de les activitats de joc, a petició del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Malgrat la valoració general positiva del text, la CNMC realitza una sèrie de recomanacions. Així, per tal de protegir els drets dels consumidors i en particular els dels menors, reclama tenir en compte certs elements en la regulació que es fan respecte als continguts (per exemple en les activitats de patrocini i promoció), horaris (franja de protecció reforçada) i condicions de les comunicacions comercials sobre el joc a televisions i ràdios, així com la publicació de determinada informació rellevant als portals de les operadores de joc (regles, mitjans i garanties de pagament, etc.).

A més, l’ens regulador planteja la necessitat d’instrumentar els mitjans i delimitar adequadament les funcions (requeriments de cessament, d’informació…) que actualment ostenta la CNMC com a autoritat supervisora del mercat de la comunicació audiovisuals, de les que en principi correspondria a l’autoritat reguladora del joc.

La Comissió també qüestiona en el seu informe els efectes derivats de l’autoregulació i la coregulació. Amb tot, valora positivament que el text estableixi que quan els sistemes d’autoregulació estiguin participats per prestadors de comunicació audiovisual, es comuniquin també a la CNMC.

El projecte de reial decret estableix nombroses condicions i limitacions als operadors que condicionen l’accés i l’exercici del joc, i també regula les condicions sobre el contingut de la publicitat.

L’informe de la CNMC assenyala que l’activitat del joc ha de ser entesa com a activitat econòmica, i que s’ha d’exercir de conformitat amb el principi de llibertat empresarial, i per això la introducció de restriccions s’ha de justificar establint una anàlisi de necessitat i proporcionalitat per assolir l’equilibri entre la promoció del joc com a activitat d’oci i entreteniment i la necessària protecció dels consumidors davant els riscos d’aquesta activitat, i garantir la no discriminació entre operadors.