La Comissió Nacional dels Mercats i l a Competència insta la Reial Federació Espanyola de Futbol a modificar la seva proposta de comercialització dels drets de retransmissió audiovisual de la Copa del Rei per a les temporades 2019 a 2022 per a Espanya com per als mercats internacionals. L’ens regulador considera que la proposta presentada per la RFEF no s’ajusta en la seva totalitat als requisits que estableix la normativa.

La CNMC insta la Federació a reformular la seva proposta tenint en compte els següents aspectes:

  • Definir les facultats que li han estat atorgades i limitar-les a “la comercialització conjunta dels drets audiovisuals inclosos en l’àmbit del Reial decret llei 5/2015”.
  • Adequar els continguts audiovisuals objecte de comercialització als temps esmentats a l’article 1.1. del Reial decret llei 5/2015.
  • No incloure les reserves de drets, drets no exclusius, drets inclosos, drets reservats, altres drets, etc., que no es justifiquen.
  • No incloure oportunitats i obligacions comercials relatives a la publicitat que no es troben emparades per la norma jurídica d’aplicació.
  • Eliminar la comercialització dels drets d’explotació mitjançant un procés de negociació privada, per ser contrari a un procediment públic, transparent, competitiu i sense discriminació.
  • Precisar i matisar qüestions que queden insuficientment determinades (cobertura de tot el territori, funcionament precís i transparent del mecanisme dels preus de reserva).
  • Reformar aquells aspectes assenyalats en l’informe contraris als principis de publicitat, transparència, competitivitat i no discriminació en el procés d’adjudicació dels drets.