La Diputació de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió de subscripcions a publicacions periòdiques per a les diferents àrees de la institució supramunicipal.

El pressupost base de licitació global és de 169.051,95 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 22 de març.

La licitació consta de dos lots: un per a la gestió de subscripcions a revistes (amb un pressupost biennal de 50.119,09 euros) i l’altre a diaris (118.932,86 euros). Les empreses es poden presentar a un o als dos lots.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració el percentatge de descompte ofert respecte a la tarifa de subscripció (el 80% de la puntuació) i la disponibilitat d’un entorn web per a la gestió (el 20% restant).