La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha tramès al Parlament aquest dimecres l’informe sobre la fiscalització dels comptes anuals del grup CCMA corresponents als exercicis 2007, 2008 i 2009.

En el document, la Sindicatura recomana considera que és “urgent” la signatura del nou contracte programa “ajustat” a les prescripcions de la llei de la Corporació, i que es faci un “acurat seguiment” de les previsions financeres que se’n derivin, amb “l’adequació i actualització del contracte programa quan sigui necessari”.

A més, tenint en compte el context econòmic actual i les previsibles restriccions pressupostàries que es produiran en els propers exercicis, la Sindicatura també recomana una gestió “acurada” de la despesa.

Creixement de l’aportació de la Generalitat

La Sindicatura destaca que, en els tres anys fiscalitzats, cauen els ingressos per publicitat, i això provoca que la xifra de negoci passi de cobrir un 44,33% de la despesa en personal, aprovisionaments i altres despeses d’explotació en l’exercici 2007, a cobrir només un 25,65% en l’exercici 2009.

L’aportació de la Generalitat ha augmentat en un 47,22% en termes monetaris i en un 37,33% en termes constants de l’exercici 2006 al 2009. En aquest sentit, la Sindicatura troba que això ha permès fer front als increments de les despeses, però que de l’evolució de l’aportació de la Generalitat dependrà la situació econòmica del grup en els propers anys.

  2007 2008 2009
Deutes amb entitats de crèdit 117,01 0,55 1,17
Publicitat neta 143,8 129,13 90,46
Import net de la xifra de negocis 157,78 138,33 97,72
Despeses de personal 164,18 173,86 177,41
Aprovisionaments i Altres despeses d’explotació 191,71 197,44 203,59
Aportacions de capital de la Generalitat 239,73 271,01 320,7
*Xifres en milions d’euros