L’Autoritat Catalana de la Competència ha proposat una sèrie de millores al text de l’Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya que tramita el Govern. D’entrada, l’ACCO considera que s’hauria de “reduir” la durada de les llicències per prestar serveis de comunicació audiovisual, o establir unes condicions “més precises” sobre quan s’han de promoure noves licitacions per atorgar-les, a més de “limitar al màxim” les renovacions automàtiques.

Per altra banda, apunta que caldria incorporar una “previsió relativa” perquè l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en el mercat publicitari es dugui a terme amb “ple respecte al principi de neutralitat competitiva, operant en condicions de mercat i essent especialment curós en la determinació de la seva política de preus”.

L’Autoritat també entén que seria “desitjable” no excloure “de forma injustificada” les formes de gestió indirecta en la prestació del servei públic de comunicació audiovisual dels ens locals.

Encara en l’àmbit local, diu que s’hauria de preveure que la col·laboració dels prestadors públics amb entitats privades s’articuli mitjançant “procediments selectius respectuosos amb els principis d’igualtat i no discriminació, transparència, concurrència i lliure competència”.

Finalment, en relació a les normes relatives al control de les concentracions en la comunicació audiovisual, assenyala que “seria recomanable fer ús d’una altra terminologia o, en tot cas, incloure un incís sobre el fet que l’aplicació d’aquestes previsions en matèria audiovisual no obsta l’aplicació de la normativa en matèria de concentracions econòmiques previstes a la legislació de defensa de la competència, tant estatal com de la Unió Europea”.

L’ACCO valora que l’Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya no presenta “problemes significatius” en matèria de competència, però sí ha cregut oportú efectuar una sèrie de consideracions des d’una òptica de promoció de la competència sobre alguns aspectes concrets del text, els quals al seu parer poden ser objecte de millora.