El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les noves bases reguladores de les subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i l’enfortiment de l’espai català de comunicació. Aquests ajuts es van crear el 2017 i des d’aleshores no se n’havien modificat les bases.

Per una banda, el nou text introdueix canvis en la formes de justificació de les subvencions, que a més s’abonarà en un pagament únic en el moment de la concessió en concepte de bestreta (fins ara es fraccionava en dos pagaments).

Per altra banda, s’han incorporat alguns requisits conforme la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació.

Amb les noves bases reguladores no canvien les actuacions subvencionables, que són:

  • La realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; l’organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, formació professional, i altres que tendeixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme.
  • Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Projectes de modernització i millora tecnològica.
  • Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.
  • Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.

En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió, només se subvencionarà la part estrictament vinculada amb l’activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden específicament excloses les despeses de representació i restauració.