El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les noves bases reguladores de les subvencions estructurals a emissores de ràdio i a emissores de televisió en català o aranès de titularitat privada. En ambdós casos les bases reguladores no s’havien modificat des de 2017.

Per una banda, el nou text introdueix canvis en la formes de justificació de les subvencions, que a més s’abonarà en un pagament únic en el moment de la concessió en concepte de bestreta (fins ara es fraccionava en dos pagaments).

Per altra banda, s’han incorporat alguns requisits conforme la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació.

En les bases dels ajuts a les televisions també s’han modificat els criteris de determinació de la quantia de la subvenció a les emissores locals en el concepte d’audiència/difusió per tal de fer-los “més equitatius”. Així doncs, s’han redistribuït els llindars de la puntuació corresponent a cadascun dels trams establerts, sense modificar-ne els imports.