Els programes electorals de les forces polítiques en conjunt tornen a dedicar un espai considerable a les seves propostes respecte als mitjans de comunicació, especialment els públics, que durant la campanya han estat molt qüestionats i criticats per alguns partits.

A continuació reproduïm les diferents polítiques en l’àmbit mediàtic que proposen.

Junts per Catalunya

L’Espai Català de Comunicació Audiovisual

La provisió de continguts culturals, educatius i l’entreteniment de qualitat en català són indispensables per bastir una societat més lliure, activa i cohesionada. Els mitjans de comunicació catalans conformen un espai comunicatiu d’una forta densitat que articula la societat, dona solidesa a la catalanitat i és un potent factor d’integració dels nouvinguts.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té un pes específic molt important en l’oferta dels mitjans de comunicació i és, també, un motor fonamental de les indústries audiovisuals catalanes. Els mitjans públics de comunicació han de complir sempre amb la seva vocació de servei públic plantejant una oferta plural, de qualitat i en català que tingui com a eixos principals la informació, la cultura, l’entreteniment i l’educació.

A més de la vocació del servei públic de qualitat, la CCMA ha de vetllar per la promoció del coneixement i la difusió de la llengua i cultura catalanes així com ser el motor de la indústria audiovisual del nostre país, un teixit productiu consolidat, competitiu i diversificat.

La CCMA ha de continuar garantint aquest model de servei públic de qualitat i respondre a les noves tendències del sector audiovisual creant continguts de primer nivell desenvolupats a partir de la producció pròpia o en col·laboració amb altres sectors de la indústria audiovisual.

Per aconseguir-ho, des de Junts per Catalunya proposem:

• Convertir Catalunya en referència internacional del món audiovisual, capaç d’atraure inversions i capaç d’exportar productes pensats i fets a casa nostra.

• Defensar uns mitjans de comunicació públics i privats que vetllin per la llengua del país, que defensin principis ètics i democràtics. Que siguin atractius per al conjunt de la societat catalana i participin de la construcció, difusió i consolidació d’un univers nacional i referencial propi.

• Potenciar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè continuï essent referent i líder a la societat catalana i segueixi essent gestionada amb criteris d’independència, professionalitat i viabilitat econòmica.

• Impulsar les accions necessàries perquè el servei públic de comunicació que desenvolupa la CCMA reforci els vincles amb els altres territoris de parla catalana mitjançant la reciprocitat, la cooperació i les activitats que li són pròpies.

• Crear eines per relacionar i potenciar el món cultural i el dels mitjans de comunicació. S’hauran de garantir i potenciar els projectes audiovisuals per tal d’enfortir el sector i donar-los projecció internacional.

• Crear els instruments necessaris de política industrial per potenciar la capacitat financera de les empreses per afrontar projectes de creixement i/o internacionalització.

• Poder gestionar l’espai radioelèctric amb l’oportunitat d’equilibrar la presència del català i del castellà a la ràdio i a la televisió.

 

Esquerra Republicana

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Una Televisió de Catalunya més forta i líder per a la República

Dotarem la Corporació catalana de mitjans públics audiovisuals amb els recursos suficients per a un procés d’actualització necessari. L’aportació pública es tendirà a equiparar a la mitjana europea que es destina a les corporacions audiovisuals nacionals, prenent com a referència els indicadors que periòdicament publica l’observatori Europeu de l’Audiovisual. Aquesta aportació hauria de garantir, a través de la millora de l’eficiència organitzativa, l’equilibri financer de la CCMA i la seva sostenibilitat preservant sempre les missions de servei públic encarregades.

La política d’impuls a la CCMA contempla:

1. La creació d’una àrea corporativa específica en innovació que inclogui un laboratori i fàbrica de continguts per a tots els oficis de l’audiovisual molt enfocat a la cerca de nou talent i nous formats. Aquesta àrea hauria de posar especial èmfasi en la incorporació d’un laboratori per a guionistes (a l’estil del Writer’s Room de la BBC) i en la recerca estratègica i tecnològica en l’àmbit digital.

2. Treballar en la reciprocitat efectiva dels mitjans públics dels territoris de parla catalana. Crear la mesa de diàleg interterritorial per a la creació d’una central de compres i serveis comuns.

3. La CCMA hauria de continuar donant compliment a la seva funció d’impuls del sector i la producció audiovisual tot incidint en la seva diversificació, pluralitat i en la incorporació paritària de la dona incorporant criteris de gènere en les contractacions pròpies i en les dels proveïdors.

4. Continuar donant preferència a uns dels compromisos de servei públic de la CCMA: uns serveis informatius de qualitat i equilibrada des d’un punt de vista territorial tot incloent indicadors de seguiment específics a través del contracte-programa.

5. Fixar com a prioritat estratègica l’àrea de continguts infantils com un dels grans valors afegits de la CCMA.

6. Donar un salt quantitatiu en la difusió específica de continguts culturals i musicals del nostre territori i als més alternatius o minoritaris tot felicitant-nos del retorn d’iCat a la freqüència modulada.

7. Aprofundir en els criteris de renovació, transparència i professionalitat en l’elecció dels membres del Consell de govern de la Corporació.

8. Un contracte-programa hauria de recollir el compromís explícit d’elaborar un nou pla estratègic de la CCMA que estableixi les prioritats per als pròxims anys.

Comunicació audiovisual: Un Pacte Nacional de l’Audiovisual que propiciï la Llei de l’Institut Català de l’Audiovisual

Cal presentar definitivament els treballs que sota el paraigua del Pacte Nacional de l’Audiovisual s’han dut a terme el 2017 per tal de contribuir, per mitjà del consens entre tots els agents, a dotar l’àmbit audiovisual català de les estructures necessàries per al seu desenvolupament integral. En aquest sentit, el govern de la Generalitat seguirà posant a disposició dels agents implicats, públics i privats, i mentre sigui necessari, la seva estructura administrativa, com a oficina de govern o a través de la seva pròpia estructura administrativa, els recursos humans i tècnics, i la seva capacitat d’interlocució amb ells.

Promoure, a través del Pacte Nacional i en sintonia amb els seus treballs, una llei per tal d’establir un nou marc normatiu que faciliti la creació d’un Institut Català de l’Audiovisual per donar suport a la industria audiovisual pel que fa, entre altres, al desenvolupament, producció, distribució, exhibició i difusió d’obres audiovisuals. L’objectiu és que l’ecosistema català de cultura i comunicació estigui a la mateixa altura de les rutines i possibilitats de les llengües i cultures d’una dimensió similar d’altres part del mon en ple segle XXI.

Actualització del foment dels mitjans de comunicació de l’espai nacional:

• Continuar amb l’actualització de les bases per al foment i promoció dels mitjans de l’espai nacional de comunicació endegats enguany.

• Per una banda, cal intentar reflectir amb elles noves realitats empresarials aparegudes en l’àmbit del mitjans de comunicació com ara l’associacionisme i cooperativisme.

• Caldrà reflectir les mesures de foment previstes en el projecte de Decret dels Mitjans de Comunicació Comunitaris sense ànim de lucre impulsat a la darrera legislatura des de la Secretaria de Comunicació i la seva Direcció General de Mitjans de Comunicació per a la plena incorporació d’aquests mitjans del tercer sector a la realitat comunicativa del país.

• Continuar amb la potenciació de la professionalització del sector i de la qualitat dels continguts a través de la reforma de les bases de les convocatòries de foment.

• Enllestir definitivament el Decret dels Mitjans de Comunicació Comunitaris d’Iniciativa social un cop superats els darrers tràmits interromputs pel final de la legislatura.

Un espai de comunicació per a una ciutadania lliure i responsable

La nova República Catalana s’ha de dotar d’uns mitjans de comunicació públics potents, amb un finançament adequat que permeti mantenir la qualitat i la producció pròpia, al mateix temps que ha de ser el motor de la indústria audiovisual del país. Hem d’impulsar un pacte nacional per l’audiovisual, amb el màxim de consens possible, i hem de treballar per ser un referent europeu en la creació de continguts per a les diverses plataformes audiovisuals.

1. Un espai radioelèctric nacional que contribueixi a la cohesió social amb uns mitjans de comunicació plurals que emetin des d’una òptica catalana i amb respecte per la llengua.

2. Un paper preeminent dels mitjans de comunicació públics potenciant-ne la qualitat i els continguts.

3. Fer dels Països Catalans una realitat comunicativa com a expressió de la seva realitat cultural i lingüística i reforçar-ne els vincles i la consciència col·lectiva.

4. Crear la marca audiovisual Made in Catalonia per enfortir la indústria audiovisual i cinematogràfica i convertir Barcelona en capital comunicativa mediterrània.

5. Apostar per les noves pantalles i els nous models de negoci com a generadors de continguts i noves oportunitats de negoci del sector audiovisual.

6. Catalunya, un país creator friendly que aposti per les indústries creatives cada cop més presents a l’estil de vida de les persones i a l’economia global.

Ciutadans

Uns mitjans de comunicació públics neutrals, plurals i al servei de tots els catalans

El nacionalisme ha convertit els mitjans de comunicació públics que paguem tots els catalans en un instrument més del Govern separatista. Cada vegada hi ha més catalans que s’han desvinculat d’uns mitjans de comunicació públics que no respecten la pluralitat política que existeix a Catalunya. Treballarem per uns mitjans de comunicació públics que es fonamentin en els principis de neutralitat, pluralitat i respecte, perquè estiguin al servei dels ciutadans i no al servei de cap ideologia política.

• Acabarem amb la publicitat institucional repartida a dit per finançar mitjans afins a la causa independentista. Tan sols aquest any s’han repartit més de 30 milions com a publicitat institucional a mitjans de comunicació que s’han dedicat a afavorir intencionadament el procés independentista. Alguns d’ells viuen gairebé exclusivament de les subvencions de la Generalitat. Reduirem el finançament destinat a publicitat institucional i assegurarem que el repartiment es faci sempre per mitjà de procediments transparents i atenent únicament a criteris objectius de difusió.

• Garantirem la pluralitat i la independència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Durem a terme una política de mitjans de comunicació basada en l’objectivitat informativa i l’excel·lència en la professió periodística. Modificarem el sistema d’elecció del president i del consell de govern de la CCMA perquè tinguem una televisió i una ràdio públiques de tots els catalans, i no d’un govern, tal com Cs ha defensat també al Congrés dels Diputats en la reforma de la Corporació de RTVE.

• Garantirem una gestió eficient dels recursos de la CCMA perquè l’estructura satisfaci les necessitats reals dels catalans. TV3 és la televisió autonòmica amb més pressupost. Hem de garantir una gestió eficaç i eficient dels recursos que paguem tots els catalans.

• Assegurarem uns mitjans basats en la neutralitat, la pluralitat i el respecte. TV3 i Catalunya Ràdio són la televisió i la ràdio de tots els catalans, i això s’ha de reflectir en la programació i en la gestió. Totes les opinions hi han de tenir cabuda, però també ha de quedar clar què és opinió i què és informació per garantir un servei públic neutral i sense cap biaix polític.

• Garantirem la despolitització de la programació dirigida als menors d’edat. És inadmissible que es faci servir la programació infantil dels mitjans de comunicació públics amb l’objectiu de manipular els menors d’edat amb propaganda independentista explícita o encoberta en suposats continguts educatius. Garantirem que la programació infantil sigui lliure d’ideologies partidistes.

• Tancarem el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Fins ara el CAC s’ha comportat com un òrgan polític en l’espai de comunicació català davant els mitjans que no combreguen amb el nacionalisme i l’independentisme, i no ha estat a l’altura en les nombroses ocasions en què s’han produït situacions de falta de neutralitat i de pluralitat en els mitjans de comunicació públics de Catalunya. Avui dia aquest organisme no garanteix les funcions per al qual es va crear, sinó que s’ha convertit en una eina més del separatisme.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Per uns mitjans de comunicació de qualitat i plurals

Els mitjans de comunicació són un bé social indispensable per a l’exercici de la llibertat i la pràctica democràtica. Els mitjans de comunicació són una peça fonamental de les democràcies. És important que un país disposi d’un conjunt de mitjans públics plurals i de privats amb diverses línies editorials, però sempre professionals. Els mitjans de comunicació produeixen informació d’interès general que ha de ser considerada un bé públic i, per tant, sotmesa a algun tipus de protecció per garantir la seva professionalitat, pluralitat i diversitat. El rol dels mitjans de comunicació públics i privats com a garants de la pluralitat i, per això, és imprescindible assegurar i protegir l’accés als mitjans de totes les opinions, creences, sensibilitats i tendències amb estricta neutralitat i criteri periodístic i en condicions d’equitat, per tal de preservar la formació d’una opinió lliure i les condicions del debat democràtic amb diversitats d’opinions.

Volem preservar la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics i privats, la seva objectivitat i neutralitat. Treballarem per garantir el rigor informatiu i el pluralisme especialment dels mitjans de comunicació de titularitat pública, donant valor a l’autoritat professional com a element bàsic de l’aprofundiment democràtic. Treballarem perquè els recursos humans i tècnics propis dels mitjans públics estiguin en condicions d’oferir una programació i una informació de qualitat i plural.

1. Reforçarem les institucions de garantia del pluralisme i la diversitat en l’àmbit dels mitjans públics.

2. Promourem una nova Llei de Comunicació de Mitjans de Comunicació Audiovisual de Catalunya per:

• Incorporar els avenços de la Llei estatal 7/2010 i de la Directiva de Serveis de Comunicació audiovisual en la seva darrera formulació.

• Precisar millor l’abast dels “serveis de comunicació audiovisual”, per garantir que les noves modalitats de serveis que es generen per al desenvolupament de la tecnologia es considerin adequadament.

• Regular els continguts audiovisuals per definir els serveis de comunicació audiovisual com a serveis d’interès general (art. 22 Llei 7/2010).

• Vetllar perquè els processos d’atorgament i renovació de llicències siguin efectivament oberts, transparents i competitius, i garanteixin la igualtat de condicions per a les diferents veus, així com la reserva de un espai per al Tercer Sector.

3. Reforçarem, en el marc de la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya, els drets del públic: dret a la diversitat de veus, especialment, però no només, en l’àmbit cultural i lingüístic; dret a rebre una comunicació plural i transparent, garantint especialment el dret a conèixer la identitat dels editors de mitjans de comunicació; dret a la separació efectiva entre la informació i la comunicació de contingut comercial i a la separació real de la informació i l’opinió.

4. Elaborarem un pla estratègic de la CCMA que respongui als objectius inicials de la Corporació: la promoció de la llengua i la cultura catalanes i l’impuls al sector audiovisual, sempre amb criteris de professionalitat i pluralitat.

5. Impulsarem, d’acord amb el sector de l’audiovisual català, les mesures necessàries perquè aquest torni a convertir-se en un puntal de la creació cultural i econòmica del país. El sector està en un context de profunda transformació. Els nous formats, no sempre rendibles econòmicament, i la crisi han afectat la seva continuïtat i és per això que impulsarem les mesures necessàries per cercar acords amb nous operadors. En la línia d’ajudar a la millora de la competitivitat del sector, caldrà fer un esforç per adaptar el model de TV3 a nous formats innovadors i més econòmics, amb especial sensibilitat pels nous creadors.

Catalunya en Comú-Podem

Mitjans de comunicació

Perquè el dret a la informació esdevingui un dret ciutadà, cal garantir que totes les persones tenen accés a una informació plural i de qualitat. Avui, el dret a la informació està greument amenaçat. Els grans grups financers i industrials han estès el seu domini sobre els grans mitjans privats de comunicació i han fet de la informació una mercaderia més, sotmesa a les regles del mercat. Paral·lelament, l’Administració pública ha retallat als mitjans de comunicació públics els recursos necessaris per exercir la funció de servei a la societat i els ha convertit en corretges de transmissió dels grans partits tradicionals. La conseqüència de tot plegat és l’exclusió dels circuits informatius de la majoria de persones, la unilateralitat de les informacions, la marginació de les veus crítiques amb el poder i la uniformització i l’empobriment culturals.

1. Garantir els drets a la informació i la comunicació

Defensem la independència dels mitjans de comunicació respecte dels poders polítics i econòmics i per això apostem per la desgovernamentalització dels mitjans públics. Volem, d’altra banda, uns mitjans lliures d’estereotips i lliures d’anuncis i continguts que promoguin la sexualització i mercantilització de la dona. El periodisme té el deure d’oferir a la societat informació veraç i de rellevància pública. Cal, al mateix temps, que el col·lectiu dels i les periodistes tinguin garantits els seus drets laborals, ja que només així podran exercir plenament la seva funció social amb independència i esperit crític. Per últim, creiem que cal reequilibrar les ajudes als mitjans de comunicació privats i fomentar els mitjans sense ànim de lucre i els del tercer sector de la comunicació. Els mitjans socials i comunitaris sense ànim de lucre tenen una funció insubstituïble a l’hora de garantir la diversitat cultural, la reflexió crítica i la lliure expressió de moviments, entitats i associacions de la societat civil. És per tot això que ens proposem els objectius següents:

• Respectar i aplicar el principi consagrat a l’article 52 de l’Estatut segons el qual totes les persones tenen el dret d’investigar, cercar, rebre i difondre informacions, opinions i idees, sense censures ni entrebancs, mitjançant totes les plataformes existents, en el marc del respecte a la llibertat i els drets humans.

• Reformar la Llei 22/2005 de mitjans audiovisuals de Catalunya i aprovar el decret que la desenvolupi, per garantir de manera efectiva el principi que “totes les persones tenen el dret que la comunicació audiovisual es presti a través d’una pluralitat de mitjans, tant públics i comercials com comunitaris que reflecteixin el pluralisme ideològic, polític i cultural de la societat”, com assenyala la Llei general 7/2010 de comunicació audiovisual.

• Blindar la plena independència del CAC i, alhora, impulsar un acord parlamentari per posar en marxa un òrgan que garanteixi el dret a la informació i la comunicació de la ciutadania, seguint models com els d’Alemanya, Regne Unit i Noruega. El nou òrgan, que podria substituir el CAC i assumir-ne les competències, determinaria la composició i funcions dels consells d’administració dels mitjans públics, fixaria els criteris de concessió d’ajuts de l’Administració al conjunt dels mitjans i formularia propostes de promoció del tercer sector de la comunicació, entre altres funcions.

• Reformar el sistema de publicitat institucional, per posar fi al repartiment basat amb l’amiguisme i el model de clickbaits, per garantir criteris objectius de transparència i equitat i per fer que les subvencions estructurals per a l’ús del català incloguin tots els mitjans.

2. Reformar la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Reformar la Llei 11/2007 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per blindar la independència, neutralitat i imparcialitat de la televisió de les emissores de ràdio i de totes les plataformes de comunicació de la Generalitat, promoure’n la cogestió dels treballadors, garantir el dret d’accés de la ciutadania i derogar la Llei 2/2012 de modificació de diverses normes en matèria audiovisual –impulsada per CiU i el PP–, que ha accentuat la governamentació de TV3 i Catalunya Ràdio. La reforma ha d’incloure, entre altres disposicions:

• Assegurar el respecte a la independència dels mitjans, tant dels públics com dels privats, davant dels poders polítics i econòmics, i, en aquest sentit desgovernamentar TV3 i els altres mitjans de la CCMA, com també l’ACN, com a condició imprescindible per garantir-ne la independència, la professionalitat, la pluralitat, el rigor i la imparcialitat.

• Establir mecanismes de cogestió per tal d’incorporar les persones treballadores en els espais de decisió i gestió.

• L’elecció del president i dels membres del consell de govern amb majoria qualificada i a través d’un procediment de hearing o examen públic.

• La garantia que la CCMA rebrà els recursos necessaris per fer una programació de qualitat, competir amb els grans mitjans privats i afrontar les transformacions tecnològiques. El sistema de finançament ha de ser transparent i fixat per contracte programa i una avaluació de rendiments que no es basi només en les audiències i els costos, sinó també en indicadors de rendibilitat social.

• L’establiment de mecanismes que permetin la participació de l’audiència amb fórmules com el registre d’usuaris únics i, sobretot, l’exercici efectiu del dret d’accés, cosa que exigeix la reforma de la Llei 11/2007.

3. Foment del sector de la comunicació

Apostem per promoure i protegir els mitjans sense ànim de lucre i, en general, els que són resultat de l’autoorganització dels ciutadans que exerceixen el dret a ser emissors d’informació i a constituir i gestionar mitjans de comunicació propis per qualsevol de les plataformes existents. Proposem:

• Adoptar mesures per reforçar l’entramat de mitjans públics locals i comarcals, com ara la creació i ordenació d’una xarxa comunicativa integrada per la totalitat dels mitjans de titularitat pública, que funcioni com un sistema coherent per facilitar sinergies.

• Donar suport a l’emprenedoria en el sector de la comunicació per contribuir a augmentar la diversitat de l’oferta i apostar per noves fórmules empresarials i de gestió, com les cooperatives de periodistes i usuaris, els mitjans amb vocació de servei públic i els sistemes de finançament mixt via micromecenatge.

• Fomentar i protegir els mitjans socials i comunitaris sense ànim de lucre, que tenen una funció insubstituïble en l’empara de la diversitat cultural i en la implicació directa de la ciutadania en el procés de comunicació social, en el foment de l’alfabetització mediàtica i en la reflexió crítica.

Partit Popular

Farem de TV3 i de Catalunya Ràdio uns mitjans plurals al servei d’una informació veraç i neutral. Potenciarem el perfil professional i independent de l’ens. Ajustarem la despesa en els mitjans de comunicació públics i les retribucions dels seus alts directius; limitarem també la producció externa del seu pressupost.

CUP- Crida Constituent

Sobirania mediàtica: mitjans de comunicació públics i comunitaris i espai de comunicació de Països Catalans

• Promourem uns mitjans de comunicació i d’informació públics i de gestió pública com a eina necessària per garantir el dret a la informació i el pluralisme polític i social. Per assegurar la seva independència i qualitat, cal allunyar-los del control dels partits polítics i dels interessos dels lobbies empresarials capitalistes. Per això els òrgans de direcció dels mitjans de comunicació públics han de ser escollits per àmplies majories parlamentàries que evitin la seva governamentalització. Així mateix, per consolidar la professionalitat i independència cal promoure la participació dels treballadors en els òrgans de direcció a través de la cogestió.

• L’altra eina comunicativa per garantir el dret a la informació i promoure el pluralisme són els mitjans de comunicació comunitaris. Els mitjans lliures i autogestionats, sense lligams empresarials o publicitaris, són essencials per a la fiscalització i transparència de les administracions públiques. Hem d’encoratjar i potenciar la creació d’aquests espais cooperatius, defensar la seva independència i facilitar el seu accés a la informació interna i externa.

• Com a punt de partida, defensarem que l’espai radioelèctric sigui ocupat pels tres tipus de mitjans (públics, comunitaris i privats) a parts iguals, un terç per a cadascun.

• La difusió, promoció i la dimensió de la cultura catalana abasta tot el territori dels Països Catalans. L’espai català de comunicació necessita que les institucions de Catalunya obrin vies de negociació i de cooperació amb la resta de territoris nacionals per acordar la reciprocitat d’emissions i revertir la situació d’anormalitat que actualment es pateix, en la qual les societats dels diferents territoris no reben el senyal de tots els mitjans de comunicació en català. A més treballarem a fons perquè hi hagi continguts en llengua catalana en les diferents plataformes televisives privades com Movistar+, Netflix i altres en què s’incompleix de forma alarmant l’obligació de continguts en llengua catalana.

• També cal la creació del Consell de l’Espai de Comunicació Audiovisual en Català, una infraestructura integrada per les administracions de tots els territoris dels Països Catalans que tingui per objectiu enfortir la coordinació i les estratègies conjuntes de producció i programació de continguts dels diferents mitjans de comunicació públics.

• Finalment, impulsarem la creació i la consolidació d’una agència de notícies internacional pública i d’àmbit dels Països Catalans que doni servei a tots els mitjans de comunicació, sense que el cost dels serveis sigui un obstacle per als mitjans més modestos.