Antiga redacció del Diari La Veu.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha notificat a algunes de les persones col·laboradores externes i freelance de l’extint Diari La Veu que revoca la resolució de la Inspecció de Treball de València que d’ofici les havia donat d’alta i baixa com a treballadores per compte aliè de l’editora del mitjà. Així doncs, deixa sense efecte la resolució de la Inspecció segons la qual aquests col·laboradors eren falsos autònoms i devien haver estat contractats entre 2016 i 2019, en funció del període de col·laboració.

El passat desembre, la Inspecció de Treball va notificar a Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana una acta de liquidació/infracció de 62.000,96 euros en concepte de quotes a la Seguretat Social no satisfetes per 58 col·laboradors externs i freelances, i que l’Administració entenia que haurien d’haver estat contractats en el règim general.

L’editora explica que la majoria de les persones afectades per aquestes altes i baixes d’ofici van presentar recursos d’alçada contra l’anterior resolució de la TGSS, basada en les actuacions efectuades per la Inspecció de Treball. Els recursos argumentaven la seva disconformitat amb els fets de la resolució, atès que no van ser mai treballadors a temps complet o parcial del Diari La Veu, ni van fer cap feina a la redacció, ni estaven dins de l’estructura de treball de la cooperativa. A més, la majoria facturaven al Diari La Veu de la mateixa manera que ho feien amb altres mitjans.

Entre els col·laboradors afectats hi havia professors, periodistes freelance, funcionaris i altres professionals, la majoria dels quals publicava un o dos articles mensuals. Fins i tot la Inspecció va incloure una notària per la confecció de tres escriptures i una estudiant en pràctiques en conveni universitari.

La TGSS ha comunicat a algunes persones que, un cop revisada la resolució d’alta i baixa d’ofici del règim general, ha procedit a la seva revocació. Amb tot, ho fa per “la caducitat del procediment”.

Prudència

L’editora ha mostrat la seva satisfacció per les resolucions notificades, però al mateix temps ha expressat preocupació pels “dubtes en l’aplicació formal o la ‘caducitat’ i per no declarar l’arxiu per raons de fons en base als fets erronis, falsos o inexistents consignats en la mateixa acta d’inspecció”. També subratlla que no s’ha dut a terme el tràmit de vista i audiència per accedir a la totalitat de l’expedient.

Per això, considera que “cal ser prudents, atès que l’empresa cooperativa encara no ha rebut cap document oficial que comunique la revocació definitiva” de l’acta d’infracció de la Inspecció de Treball.