El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha posat en marxa una consulta pública sobre el nou reglament de comunicacions comercials audiovisuals, que s’ha d’actualitzar arran de l’entrada en vigor de la nova Llei general de la comunicació audiovisual. El termini per fer aportacions finalitza el 23 de setembre.

El principal objectiu és el desenvolupament reglamentari dels punts regulats en la nova Llei audiovisual referits a les comunicacions comercials que requereixin un major grau de concreció del que disposa el text.

El Ministeri considera necessari elaborar una nova disposició reglamentària que contribueixi a donar “més certesa i seguretat jurídica” als aspectes de les comunicacions comercials audiovisuals que ho requereixin.