La Comissió Nacional dels Mercats i Competència i Autocontrol – Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial han signat un nou acord per al foment de la coregulació en les comunicacions comercials televisives, en resposta a la “positiva valoració” d’ambdues parts del model desenvolupat fins ara.

Segons el nou acord, la CNMC reconeix la utilitat de l’autoregulació de la publicitat televisiva gestionada per Autocontrol, que ajuda a procurar la correcta aplicació i compliment de la Llei General de la Comunicació Audiovisual i altres normes sobre la matèria. Així mateix, s’assenyala que la Comissió donarà suport al sistema d’autoregulació sense deixar d’exercir les seves funcions, en particular les d’inspecció, control i sanció sobre els serveis de comunicació audiovisual.

El text també recull que es fomentarà entre les operadores i els anunciants l’ús voluntari de l’eina de verificació prèvia (Copy Advice), gestionada per Autocontrol, per a les comunicacions comercials televisives. L’eina consisteix en una valoració no vinculant sobre la correcció d’anuncis o projectes comercials abans de la seva emissió, a sol·licitud del propi anunciant, la seva agència o el mitjà on es vagi a emetre la campanya.

L’acord preveu que, quan un prestador televisiu rebi un requeriment o comunicació administrativa de la CNMC en relació amb una comunicació comercial audiovisual, i la versió final compti amb un informe previ positiu d’Autocontrol, aquest podrà posar en coneixement de la Comissió el seu contingut. I s’afegeix que l’ens regulador podrà prendre en consideració que les comunicacions comercials audiovisuals televisives comptin amb un informe de Copy Advice positiu d’Autocontrol.

Per la seva part, l’Associació per a l’Autoregulació assumeix el compromís de mantenir regularment informada la CNMC sobre les decisions que adopti el Jurat de la Publicitat, així com sobre la seva activitat de control previ voluntari, havent de facilitar a la Comissió –si així ho sol·licita– els informes de consulta prèvia positius que hagués emès sobre comunicacions comercials audiovisuals televisives.

A més, Autocontrol assumirà els criteris orientadors per a l’adequada classificació horària establerts en el Codi d’Autoregulació de Continguts Televisius i Infància, per a la seva aplicació en matèria publicitària, precisant que, quan es rebi una reclamació referida a la protecció de la infància, la tramitarà i resoldrà segons les normes i procediments establerts. Un cop conclòs, Autocontrol informarà les parts afectades, la CNMC i els operadors de televisió adherits.

D’altra banda, en l’àmbit d’una investigació d’ofici, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una denúncia rebuda, la CNMC podrà requerir a Autocontrol el seu parer i intervenció sobre comunicacions comercials concretes que no hagin estat objecte de consulta prèvia. En aquests casos, Autocontrol tramitarà aquest requeriment davant el seu Jurat, que resoldrà d’acord al reglament. En el cas que aquestes comunicacions ja hagin estat objecte de consulta prèvia positiva, Autocontrol haurà d’informar la CNMC sobre el contingut.

L’acord estipula, a més, la creació d’una comissió formada per tres representants de la CNMC (un dels quals actuarà com a president) i tres representants d’Autocontrol (un d’ells com a secretari). Aquesta comissió s’encarregarà de la posada en marxa i seguiment constant del desenvolupament i l’aplicació de l’acord, vetllar pel seu compliment, i resoldre conflictes o discrepàncies, mantenint reunions periòdiques amb aquesta finalitat.