La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha posat en marxa la convocatòria de diferents processos de selecció per a la contractació de personal fix d’À Punt Mèdia. Les oposicions cobriran 100 llocs de treball de periodista, 43 de periodista ENG, 4 de meteoròleg, 43 llocs d’operador de càmera muntador i 4 d’il·luminador.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 7 de febrer. Les proves selectives no es començaran a realitzar com a mínim fins d’aquí a tres mesos.

El procediment de selecció consta de dues fases. La d’oposició consistirà en una prova teòrica amb un valor màxim de 24 punts i una prova pràctica de 36 punts. En la fase de concurs es valoraran l’experiència acreditada amb un topall de 30 punts i la formació amb 10 punts.

L’experiència a À Punt puntua més

Pel que fa als mèrits, s’atorgaran 0,2 punts per mes treballat en funcions equivalents a À Punt; 0,15 en mitjans audiovisuals públics d’àmbit autonòmic o estatal; 0,12 en mitjans públics de qualsevol altre àmbit diferents als anteriors, i 0,1 punts en altres mitjans de comunicació. A més, s’atorgaran 0,01 punts per mes treballat en categories diferents (amb un màxim de 2,5) a la CVMC, À Punt i l’antiga RTVV.