El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert la convocatòria d’un procediment de selecció per a les direccions de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. És el primer cop que ambdues direccions s’escullen mitjançant un concurs públic, tal com estableix la remodelació de la Llei de la CCMA de 2019. El termini per presentar candidatures finalitza el 13 de juny, i la resolució s’haurà de produir abans del 30 de setembre.

Les bases estableixen que les candidatures a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio hauran de presentar un projecte amb la proposta de model estratègic i d’objectius per a l’organització, la gestió i l’actuació del mitjà, d’innovació i de transformació digital per als propers sis anys. A més, la proposta haurà d’estar en concordança amb els principis bàsics del document Projecte per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals consensuat pel consell de govern de l’ens.

El projecte també haurà d’incloure referències a estratègies de gestió encaminades a afavorir la reestructuració de la CCMA, amb l’objectiu de convertir-la en una organització transversal configurada a l’entorn de l’usuari i a la creació de continguts, disponible per a totes les pantalles i que doni resposta a totes les formes de consum, assenyalen les bases.

Entre els requisits, les persones aspirants han de tenir una titulació oficial universitària superior (doctorat, màster, grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura) i disposar de més de cinc anys d’experiència directiva i/o de gestió en mitjans de comunicació, sector audiovisual i/o indústries creatives.

Per a la valoració de les propostes presentades, el consell de govern de la CCMA es dotarà d’una comissió de valoració formada per sis persones “de prestigi reconegut al sector audiovisual” escollides per unanimitat. Per protegir la seva independència i confidencialitat, els membres d’aquesta comissió no es donaran a conèixer públicament fins a la resolució del concurs.

Aquest òrgan assessor elaborarà un informe motivat amb un mínim de tres i un màxim de cinc persones preseleccionades per a cadascuna de les direccions. El document s’elevarà al consell de govern de la Corporació, que s’entrevistarà amb les diferents candidatures abans de resoldre el concurs.

A les persones escollides se’ls oferirà un contracte temporal de quatre anys, que es podrà prorrogar automàticament per dos períodes de dos anys, amb una retribució equiparable a la dels càrrecs d’alta direcció de la CCMA.