Un estudi sobre el tractament de la pau, la guerra i els conflictes als mitjans revela que els mèdia dels països en situació de pau tendeixen a oferir més notícies sobre violència que els països que es troben en situació de conflicte.

Així, els resultats demostren que les grans cadenes d’Estats Units se centren molt més en informacions de conflictes i violència que no pas els mitjans europeus o els d’Orient Mitjà.

També destaca que Al-Jazeera va ser el mitjà que va oferir una informació més equilibrada del conflicte d’Afganistan. En aquest sentit, la televisió quatariana va oferir una cobertura àmplia del procés de pau i va emetre el triple d’històries positives que la BBC i fins a vuit vegades més que la CNN.

L’informe Measuring peace in the media ha analitzat a 37 programes informatius de 23 cadenes de televisió diferents procedents d’un total de 15 països. L’estudi creua les dades obtingudes de la investigació amb el Global Peace Index, l’índex que mesura el nivell de pau i violència a 149 països.

Amb tot, l’estudi assenyala que només l’1,6% de les notícies comptabilitzades eren positives i pacífiques.

Font: 233grados