El Govern espanyol ha sotmès a audiència pública l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual que transposa la Directiva europea aprovada fa dos anys. El termini per presentar al·legacions finalitza el 3 de desembre. El text actualitza la legislació a la realitat amb els nous actors del mercat audiovisual, ja que l’actual estableix obligacions gairebé únicament per a les operadores de TDT en obert.

El nou text reforça la protecció dels menors contra els continguts perjudicials, ja sigui en serveis de TV lineal o sota comanda o en serveis d’intercanvi de vídeos. Així, es regulen les franges horàries de protecció reforçada en la televisió en obert, i s’estableix d’1 a 5 h com l’única possible per emetre continguts o publicitat de joc, esoterisme o paraciència. A més, tots els prestadors de serveis audiovisuals hauran d’oferir mecanismes de control parental o sistemes de codificació digital.

El document també flexibilitza els límits quantitatius de publicitat a la TV en obert i de pagament. Així, es passaria de l’actual límit de 12 minuts per hora a un màxim de 144 minuts entre les 6 i les 18 h, i a un màxim de 72 minuts de 18 a 24 h. A més, s’amplia l’actual prohibició de publicitat d’alcohol i tabac a tots els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, incloses les plataformes d’intercanvi de vídeos , que han d’oferir als usuaris eines que permetin denunciar l’existència de continguts que incompleixin les limitacions.

Promoció d’obra europea

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual televisiu lineal hauran de reservar a obres audiovisuals europees el 51% del temps d’emissió. A més, el 50% d’aquest percentatge haurà de ser per a llengües oficials a Espanya, i d’aquest percentatge, el 10% per a obres de productores independents. Per la seva part, els prestadors de serveis televisius sota comanda hauran de reservar un 30% del seu catàleg a obres europees, la meitat del qual per a obres en llengües oficials a Espanya.

Pel que fa a la contribució financera a la promoció d’obra audiovisual europea, s’aplicarà a tots els prestadors de comunicació audiovisual televisiu lineal o sota comanda d’àmbit estatal o autonòmic, i també als prestadors de el servei de comunicació audiovisual televisiu lineal o sota comanda establerts en un altre estat membre que dirigeixen els seus serveis a Espanya.

Els prestadors amb una facturació generada pels seus serveis a Espanya superior a 50 milions d’euros a l’any hauran de destinar el 5% d’aquests ingressos al finançament d’obra audiovisual europea o a la contribució al Fons de Protecció de la Cinematografia. D’aquesta quantitat, un mínim de el 70% s’haurà de destinar a finançar obres audiovisuals de productores independents i un mínim de el 40% a pel·lícules cinematogràfiques de productores independents de qualsevol gènere en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat.

En el cas dels prestadors que generin una facturació a Espanya inferior a 50, hauran de destinar el 5% d’aquests ingressos al finançament d’obra audiovisual europea, a la compra de drets d’obra audiovisual europea acabada, o la contribució al Fons de Protecció de la Cinematografia. D’aquesta quantitat, com a mínim el 70% s’haurà de destinar a finançar obres de productores independents.

Els prestadors amb una facturació inferior a 10 milions a l’any en queden exempts.