El Consell de la Informació de Catalunya ha presentat aquest dimarts el Segell de Compromís Ètic que lliurarà als mitjans adherits a l’entitat i que es comprometin a respectar el Codi Deontològic de la professió en l’obtenció, l’elaboració i la difusió de la informació.

D’entrada, aquest segell de qualitat el rebran els 33 mitjans de comunicació que pertanyen al CIC, ja que l’organisme entén que la simple adhesió ja implica la voluntat de respectar el codi ètic. L’objectiu és que els mitjans puguin mostrar el distintiu per acreditar davant l’opinió pública que compleix amb les normes ètiques del Codi Deontològic.

“La integritat del periodista i dels mitjans de comunicació és la pedra angular de la credibilitat dels mitjans d’informació. Amb aquest nou segell, els mitjans renovaran el seu compromís amb l’ètica periodística i podran reforçar la seva credibilitat davant d’una ciutadania cada dia més perplexa i confusa”, assegura el Consell de la Informació.

Compromisos

Els mitjans que desitgin obtenir el Segell de Compromís Ètic han d’estar adherits a la Fundació Consell de la Informació de Catalunya i al corrent del pagament de la quota corresponent. A més, han d’assumir els següents compromisos:

  • Observar les normes ètiques de la professió, en especial el Codi Ètic del Col·legi de Periodistes, en el desenvolupament de la seva funció informativa.
  • Adquirir el compromís davant de l’opinió pública de respectar les esmentades normes ètiques.
  • Publicar o difondre les resolucions del CIC que els afectin, a través de la publicació o el programa que hagi estat objecte d’una reclamació o d’una actuació d’ofici.
  • Inserir el logotip distintiu del segell en lloc visible del mitjà i del seu web, i difondre’l entre els destinataris de la informació.

Motius de revocació

El SCE pot ser revocat pel plenari del CIC prèvia instrucció del corresponent expedient amb audiència al mitjà interessat, si s’observés alguna de les següents circumstàncies:

  • Haver infringit dues o més vegades durant un any natural el Codi Deontològic i així ho hagi declarat el CIC mitjançant resolució.
  • Haver deixat de complir algun dels compromisos adquirits esmentats a dalt.
  • Que el CIC estimi que una determinada actuació del mitjà ha suposat una conducta greu contrària al Codi Deontològic que justifica que se’l desposseeixi del segell.

Quan el Consell de la Informació revoqui el Segell de Compromís Ètic (decisió que podrà ser recorreguda), podrà tornar-lo a demanar passats dos anys a comptar de la resolució de revocació.