El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat la Instrucció general sobre l’accessibilitat als continguts audiovisuals televisius per a persones amb discapacitat, la qual desenvolupa les obligacions sobre la matèria que estableixen al respecte diverses normatives. La Instrucció entrarà en vigor tres mesos després d’haver estat publicada al DOGC.

El text estableix que les televisions públiques d’àmbit nacional han d’emetre el 90% de la programació amb subtítols per a persones sordes; un mínim de deu hores setmanals de continguts amb audiodescripció per a persones amb deficiències visuals, i també un mínim de deu hores setmanals de continguts interpretats amb llengua de signes catalana.

Pel que fa a les televisions privades d’àmbit nacional, el percentatge mínim obligatori amb subtítols és del 75%, mentre que les hores setmanals mínimes de continguts amb audiodescripció i llengua de signes són dues en cada cas.

Quant a les televisions locals públiques, la Instrucció del Consell no inclou percentatges o valors determinats, ja que aquestes han d’incloure els diferents serveis d’accessibilitat en funció del que estableixin els respectius contractes programa. Pel que fa les televisions locals privades, el document estableix que han de fer accessibles els continguts “d’acord amb l’estat d’implantació i de consolidació dels mecanismes tècnics d’accessibilitat”.

Tipus de continguts

A banda de les obligacions legals sobre accessibilitat, la Instrucció del CAC també estableix la forma com els prestadors han d’acreditar el compliment de les obligacions i el règim sancionador corresponent. A més, detalla quins continguts són objecte de la seva aplicació: llargmetratges i curtmetratges, pel·lícules per a televisió, sèries, documentals, informatius d’actualitat, retransmissions esportives i debats, entre d’altres.

En canvi, també assenyala que, els continguts que “per les seves característiques o per les possibilitats tecnològiques del moment” no puguin ser accessibles, es poden exloure del còmput total d’emissió sobre el qual s’apliquen els percentatges i el nombre d’hores obligatoris sempre que es comuniqui al CAC i aquest ho consideri.

El CAC ha aprovat la Instrucció general després d’escoltar els sectors afectats, de sotmetre-la a informació pública i d’acord amb l’informe de l’Institut Català de les Dones i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

El Consell ja ha aprovat nou instruccions generals, les quals estableixen normes reglamentàries sobre qüestions com ara la protecció dels menors i la senyalització, la presència de la llengua i la cultura catalanes, les quotes de producció europees i la limitació de la publicitat a la ràdio pública.