El Govern ha aprovat aquest dimarts el nou contracte programa i el conveni marc amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) per prestar serveis editorials i comercialitzar les publicacions encarregades pels diferents departaments, ens, organismes i entitats de la Generalitat durant el període 2013-2015.

El contracte programa, el quart des de 1997, estableix els compromisos de les dues parts seguint els principis de contenció de la despesa, reducció de costos, increment de vendes i millora del servei adreçat a sectors socials, professionals, ciutadans i altres administracions públiques.

Així, l’EADOP es compromet a garantir l’autofinançament pressupostari, de manera que la totalitat de les seves despeses es finançarà a partir dels recursos propis generats en l’exercici de les seves activitats ordinàries. Una comissió de seguiment s’encarregarà de vetllar pel compliment del programa.

El Consell Executiu també ha aprovat el decret de remodelació de l’EADOP amb l’objectiu d’assolir una estructura orgànica i funcional “més equilibrada i ajustada a les necessitats actuals”. El Govern destaca que la regulació de l’edició en suport digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb la Llei de 2007 ja va comportar un canvi tecnològic i funcional profund de l’Entitat, que va haver de potenciar la innovació i les noves tecnologies per garantir el compliment de la legislació.