L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció de sèries audiovisuals de ficció. La dotació és d’1.150.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 9 de novembre.

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de sèries audiovisuals de ficció que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica. Als efectes de les bases, s’entén per sèrie l’obra amb un mínim de quatre capítols i 200 minuts, i un màxim de deu capítols i 500 minuts.

Les empreses sol·licitants han de disposar d’un contracte o d’una carta de compromís amb una plataforma de vídeo a la carta de pagament per subscripció accessible des del territori espanyol o una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya. A més, han de tenir garantit un mínim del 35% del finançament del projecte.

L’obra audiovisual per a la qual se sol·licita subvenció ha de tenir un pressupost igual o superior als 2 milions d’euros. La quantia de l’ajut és d’un màxim de 600.000 euros, sempre que aquesta xifra no superi el 50% del cost assumit per l’empresa productora sol·licitant de la subvenció.