El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha obert la convocatòria per seleccionar la persona que ocuparà la direcció general de l’ens públic. El contracte és d’alta direcció per un període de tres anys, i el termini per presentar candidatura finalitza el 6 de gener.

Les persones interessades han de presentar un projecte per a la nova RTVV a tres anys vista on s’han de definir els objectius, les línies d’actuació i les estratègies d’implementació. El projecte ha de concretar les línies estratègiques de les ofertes radiofònica, televisiva i de continguts digitals, junt amb un cronograma del desenvolupament i una proposta d’organigrama que inclogui el perfil de l’equip directiu.

Requisits i procediment

Les persones candidates han de tenir almenys una titulació universitària amb nivell de grau o equivalent i acreditar experiència professional en el sector comunicatiu. Es valorarà la formació en l’àmbit de la comunicació i l’experiència en la gestió de mitjans audiovisuals, entre altres aspectes.

Les sol·licituds seran analitzades per la comissió de valoració (formada pels membres del consell rector de la CVMC), que seleccionarà un màxim de tres candidatures, a les quals es realitzaran entrevistes sobre la base dels projectes presentats. En la valoració final, el projecte presentat puntuarà un 60%; el currículum el 30%, i l’entrevista el 10% restant.

La persona escollida ha de rebre el vistiplau de tres cinquenes parts del consell rector de la Corporació. Posteriorment, compareixerà en comissió parlamentària perquè s’aprovi la seva candidatura almenys per majoria absoluta. Si es denega, el consell rector haurà de presentar una altra candidatura per al càrrec.