El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha fet públic l’esperat Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya, un encàrrec fet pel Parlament la tardor de 2014. El treball, de 560 pàgines, fa una diagnosi del sistema audiovisual i presenta un pla estratègic de 53 actuacions (22 de les quals de caràcter estructurant) que es concreten en 135 accions o recomanacions.

Els eixos principals del Llibre blanc passen per garantir la sostenibilitat econòmica dels mitjans públics; consolidar i fer competitius els prestadors privats; enfortir les indústries culturals catalanes; augmentar la presència de la llengua catalana, i aportar competitivitat davant el procés de convergència tecnològica.

En la presentació del volum, el CAC ha demanat equiparar l’aportació pública a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al mateix nivell que la mitjana de països europeus de dimensió similar a Catalunya, el que suposaria un increment de 137 milions d’euros, que segons l’ens s’haurien d’incorporar de manera esglaonada en un període de quatre anys. El Consell subratlla que aquest augment s’hauria de dedicar únicament als continguts, especialment a la ficció, així com a nous serveis de distribució. Per fer-ne el seguiment, proposa una auditoria externa.

Pel que fa als nous serveis de distribució, es proposa crear una plataforma de televisió a la carta impulsada per la CCMA i oberta a altres prestadors nacionals i locals (públics i privats) i a les productores. És a dir, un “Netflix a la catalana”, en paraules del president del CAC, Roger Loppacher, durant la presentació del document. L’objectiu seria donar més presència a la producció audiovisual catalana en el mercat. En aquest sentit, es proposa internacionalitzar i rendibilitzar les produccions pròpies, seguint el camí emprès per països com Dinamarca.

En relació amb la presència del català a la televisió, el Llibre blanc planteja reforçar el canals i els continguts adreçats als públics estratègics, com són l’infantil, el juvenil i el dels joves-adults. També proposa mesures que incentivin un augment de la programació de continguts en català a tots els prestadors que emeten a Catalunya, inclosos els estatals, per corregir el dèficit d’oferta existent.

Pel que fa a la ràdio, el document proposa per crear una taula per lluitar contra les emissores sense llicència, a més de mesures legislatives per poder suspendre-les de forma cautelar i immediata. Per altra banda, el CAC demana impulsar el desenvolupament de la ràdio digital amb el consens del sector.

Quant a la TDT local, el Llibre blanc planteja la redacció d’un nou mapa de demarcacions que respecti la singularitat de cada territori; impulsar el servei de la Xarxa Audiovisual Local adreçat a les televisions de proximitat, i fomentar iniciatives en streaming i a la carta.

En relació amb la indústria audiovisual, es proposa introduir millores en el règim fiscal, especialment en l’impost de societats i en l’IVA, per incentivar les inversions de les empreses i el consum en aquestes activitats.

En l’aspecte de la regulació audiovisual, el Llibre blanc proposa dotar Catalunya de més competències en la gestió del domini públic radioelèctric, per tal de garantir una planificació adequada a les necessitats del sector audiovisual català.

Finalment, el CAC demana avançar cap a una Autoritat Catalana de Comunicacions, seguint el model de l’Ofcom britànic, integraria les competències relatives als serveis audiovisuals, les comunicacions electròniques i les telecomunicacions. 

Les 53 actuacions que proposa el Llibre blanc:

Eixos d’actuació estratègics

Oferta de continguts audiovisuals en català i occità aranès

 • Establir i potenciar mesures que incentivin una major programació de continguts en català i, si s’escau, en occità aranès, en tots els prestadors de serveis audiovisuals lineals que emetin a Catalunya, tenint en compte el potencial d’audiència, l’interès dels continguts i la diversitat de gèneres, per corregir els dèficits d’oferta existents i garantir el dret de la ciutadania a l’accés a continguts audiovisuals en aquesta llengua per a totes les franges d’edat.
 • Fomentar la disponibilitat de produccions audiovisuals en llengua catalana i, si s’escau, en occità aranès, en versió original, parlades, doblades o subtitulades, per facilitar-ne la programació i difusió en els serveis audiovisuals lineals (AVL) i a demanda (AVAD).
 • Impulsar la cooperació entre prestadors i productors audiovisuals de l’àrea lingüística del català i, alhora, posar en marxa un servei audiovisual per internet adreçat a la comunitat catalanòfona del món, per enfortir la comunicació en català.
 • Promoure una presència significativa d’obres audiovisuals en català als catàlegs dels prestadors de serveis AVL i AVAD i garantir la preeminència d’aquesta oferta, per assegurar l’accessibilitat dels usuaris d’aquests serveis a continguts en llengua catalana (inclosos els d’interès local).
 • Vetllar perquè les normatives europees i els acords internacionals de la UE reconeguin la necessitat de preservar i promoure la diversitat lingüística en l’era de la comunicació digital, per assegurar el desenvolupament necessari de polítiques públiques de foment de llengües minoritàries reconegudes com el català o l’aranès.
 • Facilitar l’accés dels ciutadans a una oferta cinematogràfica en català a les sales d’exhibició que proporcioni una difusió de pel·lícules de manera més equilibrada entre les llengües pròpies de Catalunya.
 • Millorar la qualitat de la llengua catalana utilitzada en els serveis audiovisuals, per garantir-ne un ús correcte i exemplar.

Prestació de serveis públics audiovisuals com a vertebradors del sector

 • Elaborar i aprovar el segon mandat marc del sistema públic audiovisual de Catalunya per redefinir les missions de servei públic davant les noves formes de comunicació digital i en el marc del model dual públic-privat característic d’Europa.
 • Elaborar i aprovar els contractes programa dels prestadors públics de serveis audiovisuals de Catalunya que fixin els seus objectius, els indicadors de compliment i de qualitat, les metodologies d’avaluació i rendició de comptes, i els recursos assignats per assolir-los, per tal de legitimar adequadament el finançament públic d’aquests serveis en els termes que disposa la normativa europea.
 • Augmentar de manera progressiva, en els propers quatre anys, el finançament del servei públic audiovisual de Catalunya, alineant-lo amb la mitjana dels països de la UE de la nostra dimensió, per realitzar les actuacions que proposa aquest Llibre blanc i sense incrementar els costos d’estructura d’aquests serveis.
 • Impulsar la creació de nous serveis de la CCMA focalitzats en la gestió d’una plataforma AVAD per donar presència a la producció catalana en aquests mercats, l’experimentació i la captació de talent (CCMA Lab), i un servei AVAD informatiu sobre Catalunya en diverses llengües per donar resposta als reptes de les noves formes de comunicació digital.
 • En el marc del nou pla estratègic de la CCMA, avaluar, entre d’altres, la conveniència de reorganitzar la CCMA, sobretot en relació amb les activitats de producció i de prestació de serveis AVAD, per respondre a les noves dinàmiques empresarials dels mercats audiovisuals i reforçar la seva centralitat en el desenvolupament del sector a Catalunya.
 • Acordar un nou model de governança de la CCMA per reforçar la independència i la transparència dels seus òrgans de govern.
 • Reforçar les eines i les metodologies d’avaluació del compliment de les missions de servei públic del sistema públic audiovisual de Catalunya, per garantir la seva independència i rendició de comptes en l’acompliment de la seva missió de servei públic (tant a través dels serveis AVL com AVAD).
 • Promoure la modernització de la CCMA amb la millora del seu model de gestió empresarial, per accelerar la seva adaptació als canvis continuats que s’esdevenen en el mercat audiovisual i reforçar la participació dels seus empleats en la gestió de l’empresa.
 • Establir els principis bàsics de producció, programació i distribució de continguts de la CCMA per als propers anys, entre els quals s’ha d’incloure la necessitat de fer accions per tal que la CCMA disposi dels drets per donar la màxima cobertura possible dels esdeveniments de gran interès col·lectiu, inclosos els esportius.
 • Establir aliances amb institucions culturals de Catalunya per a la producció de continguts audiovisuals d’interès general.
 • Potenciar les activitats de l’Agència Catalana de Notícies per contribuir a millorar l’eficiència i la qualitat del conjunt del sistema audiovisual de Catalunya.
 • Fomentar una oferta d’exhibició cinematogràfica d’interès cultural i artístic per garantir l’accés de la ciutadania a una major diversitat de continguts.
 • Promoure l’educació audiovisual per millorar les competències de la ciutadania en aquest àmbit d’activitats.
 • Conservar el patrimoni audiovisual de Catalunya per garantir la seva transmissió a les generacions futures.

Finançament i sostenibilitat del sector audiovisual de Catalunya

 • Introduir millores en el règim fiscal de l’audiovisual, especialment en l’impost de societats i en l’impost sobre el valor afegit, per incentivar les inversions de les empreses i el consum en aquestes activitats.
 • Reforçar i millorar el sistema de foment públic de la producció i la difusió audiovisual que gestionen la Direcció General de Mitjans de Comunicació i l’Institut Català de les Empreses Culturals per estimular el desenvolupament sòlid i el creixement de les empreses i entitats que realitzen d’aquestes activitats.
 • Promoure la inversió en producció localitzada a Catalunya dels prestadors de serveis AVL i AVAD presents en el mercat català, per contribuir al desenvolupament de la indústria catalana de producció i serveis tècnics audiovisuals en la mesura que correspongui.
 • Analitzar la viabilitat de la creació de nous fons específics de finançament de les polítiques audiovisuals de Catalunya per dotar-se dels recursos públics necessaris per portar-les a terme.
 • Atreure inversions, activitat audiovisual i ingressos en publicitat per afavorir el creixement del sector audiovisual de Catalunya.
 • Donar suport a les iniciatives que contribueixin a incrementar l’eficàcia de la comunicació publicitària dels prestadors de serveis audiovisuals de Catalunya per augmentar els seus ingressos per aquest concepte.
 • Millorar la mesura de l’audiència mitjançant la utilització de les tecnologies digitals per assolir una millor monetització de l’activitat audiovisual.
 • Garantir l’oferta de crèdits a les empreses audiovisuals per facilitar les seves inversions en actius audiovisuals intangibles.
 • Lluitar contra les pràctiques d’accés il·legítim a continguts audiovisuals (pirateria) per garantir el respecte dels drets d’autor i la viabilitat econòmica de les inversions realitzades.
 • Garantir el respecte dels drets i exigir el compliment de les obligacions dels llicenciataris dels serveis AVL per assegurar la viabilitat econòmica de les empreses i un desenvolupament equilibrat del sector en el conjunt del territori.
 • Garantir la cobertura sobre l’activitat dels esportistes i equips catalans per assegurar el pluralisme informatiu en els serveis audiovisuals, tant en els informatius com en els programes esportius.
 • Adequar el marc jurídic del règim laboral i professional dels treballadors de l’audiovisual i promoure polítiques actives d’ocupació específiques en el sector audiovisual per donar resposta a les especificitats d’aquestes activitats.

Catalunya com a factoria de continguts audiovisuals d’excel·lència i atractius en els mercats.

 • Potenciar la producció de ficció audiovisual de qualitat, especialment de sèries, i de continguts audiovisuals adreçats a públics estratègics per millorar la competitivitat de l’audiovisual català en els mercats interior i exterior i per ampliar i diversificar les seves audiències.
 • Potenciar l’experimentació, la producció, l’emprenedoria i les start-ups en nous continguts i formats audiovisuals per posicionar Catalunya entre els països més innovadors en aquestes activitats.
 • Incloure en els contractes programa plurianuals dels prestadors públics de serveis audiovisuals la previsió d’inversions segons els diferents modes de producció (pròpia, externa i aliena) per impulsar el creixement de les empreses i del sector amb instruments de planificació i suport a l’estabilitat.
 • Establir mecanismes per potenciar la venda de les produccions realitzades en règim de producció interna i externa per impulsar la projecció de l’audiovisual català als mercats exteriors.
 • Impulsar programes de suport públic a les empreses del sector audiovisual per millorar la seva competitivitat i projecció internacional.
 • Promoure una formació d’alt nivell en l’audiovisual i adaptada als ràpids canvis del sector per assegurar la millor capacitació dels treballadors i professionals en el país.
 • Donar suport i estimular les iniciatives de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en l’audiovisual a Catalunya per enfortir la seva competitivitat i posicionament industrial.

Informació i continguts d’interès local plurals i de qualitat

 • Impuls del Servei XAL per potenciar els serveis de televisió local en el marc d’un nou mapa de demarcacions i potenciar la cooperació entre governs locals, XAL, CCMA i ACN per proveir informació i altres continguts de caràcter local de qualitat i de manera més eficient i accessible a la ciutadania.
 • Fomentar les iniciatives locals de distribució de continguts en streaming i a demanda.
 • Afavorir el desenvolupament dels serveis de ràdio locals sobre la base de l’estatus actual d’aquestes activitats per reforçar la seva funció de proveïdors d’informació plural i de qualitat a la societat.

Eixos d’actuació instrumentals

Competències legislatives i de regulació en l’audiovisual

 • Avançar cap a una Autoritat Catalana de Comunicacions a partir de la transformació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que integri les competències pròpies de regulació audiovisual, així com les relatives a les telecomunicacions i comunicacions electròniques.
 • Dotar Catalunya de més competències en la gestió del domini públic radioelèctric d’acord amb les necessitats i prioritats identificades, i d’acord amb el marc normatiu vigent.
 • Garantir la capacitat normativa i de control del mercat audiovisual de Catalunya per assegurar unes polítiques de regulació del sector adequades a les necessitats actuals de Catalunya.
 • Participar en els processos de revisió de les normes que puguin afectar els serveis audiovisuals a escala europea per tal de defensar els interessos del sector audiovisual de Catalunya i garantir la ràpida transposició de la normativa comunitària a la legislació catalana.

Nou mapa de prestació de serveis audiovisuals lineals de Catalunya

 • Establir una nova regulació de l’espai radioelèctric destinat a la TDT a Catalunya que permeti l’emissió de programes específics a les demarcacions (o agrupacions de demarcacions) establertes i que prevegi la utilització exclusiva del codi MPEG4 per a les emissions TDT, per millorar l’eficiència d’ús de l’espai radioelèctric d’acord amb les necessitats identificades i evitar la necessitat d’emissions simultànies de la mateixa programació en estàndard i alta definició.
 • Estudiar una eventual transició cap al DAB per completar el procés de digitalització dels serveis radiofònics de Catalunya.
 • Ampliar la cobertura dels prestadors de ràdio privats d’abast nacional i local en la mesura del possible i modificar el pla tècnic, per afavorir la consolidació del model dual públic-privat en aquestes activitats i aprofitar tot el potencial tècnic de la ràdio en FM.
 • Garantir la reserva d’espai públic per a la comunicació audiovisual sense ànim de lucre, per preservar el pluralisme i la diversitat i regular-ne l’activitat.

Nou mapa de prestació de serveis audiovisuals lineals de Catalunya

 • Crear una comissió de seguiment per a la implementació del Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya en la qual participin tots els actors implicats.