El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha demanat a YouTube la retirada de 12 vídeos que justifiquen el cibercontrol de la parella i presenten tutorials que permeten espiar els continguts del mòbil de la víctima. La majoria d’aquests vídeos, que sumen un total de 22,9 milions de visualitzacions, plantegen aquest cibercontrol envers les dones, mentre que cap títol assenyala els homes en exclusiva com a objecte d’espionatge.

Segons el president del CAC, Roger Loppacher, els mètodes tècnics proposats suposen una invasió de la privadesa de la persona objecte del cibercontrol. Gairebé cap dels vídeos fa cap tipus de referència al caràcter il·lícit de l’espionatge, però per contra, en molts es recomana accedir al mòbil de la víctima sense el seu consentiment o amb enganys per poder carregar l’aplicació d’espionatge digital.

Alguns vídeos inclouen també mencions comercials a aplicacions que suposadament facilitarien el cibercontrol, així com l’accés a enllaços per descarregar-les. També s’hi destaca la facilitat, la rapidesa i l’efectivitat dels mètodes d’espionatge. A més, en cap cas s’identifica aquesta pràctica com una conducta d’abús en l’àmbit de les relacions afectives o com una expressió al món online de la violència masclista.

El CAC remarca que, segons l’Enquesta de violència masclista a Catalunya 2016, el cibercontrol és una pràctica present en el col·lectiu adolescent i jove amb un biaix de gènere important: el 22,1% de les violències masclistes patides per les dones fins als 15 anys corresponen a fets vinculats al ciberassetjament i a comentaris o gestos sexuals. Igualment, el 25,1% de les noies reconeixen haver sofert control mitjançant el mòbil.

Roger Loppacher ha alertat del perill que suposen aquests continguts que normalitzen i justifiquen l’espionatge digital de la parella i ha destacat com a especialment greu el fet que aquestes conductes es focalitzin envers les dones. “Aquests vídeos presenten el cibercontrol a les dones com una pràctica normal, habitual i legítima en l’àmbit de la parella i, a més, proposen mètodes per exercir-lo, normalitzant, doncs, al món online, una forma més de violència masclista”, ha explicat.

El president del CAC ha assenyalat també que la problemàtica s’aguditza perquè aquests vídeos són d’accés lliure en una plataforma que és la principal forma de consum audiovisual entre els joves i adolescents, i tenen un llenguatge habitual i proper a aquestes franges d’edat (el tutorial tècnic).

“Són continguts especialment greus que poden incidir en un col·lectiu de la població en un moment vital en què es defineixen els models de feminitat i de masculinitat, i per tant, bàsic per fomentar models de relació igualitaris entre dones i homes, i evitar qualsevol manifestació de violència masclista”, ha afegit Loppacher.

Informe del CAC

La petició de retirada es fonamenta en un informe elaborat pel CAC que analitza la presència a internet de continguts que difonen sistemes de cibercontrol de les dones en l’àmbit de la parella.

Mitjançant les cerques de les expressions espiar novia i stalkear novia, i considerant només els primers 50 resultats de cadascuna, s’han detectat un total de 55 vídeos diferents (d’un total de 100) que difonen sistemes diversos per tal de dur a terme el cibercontrol, tots a YouTube.

L’anàlisi mostra que els vídeos proposen, com a objectiu de l’espionatge, els quatre àmbits següents: l’accés a la missatgeria privada (especialment WhatsApp); el control de l’activitat a les xarxes socials (principalment Facebook i Instagram); el control del mòbil de forma genèrica, i la geolocalització de la víctima.

Quant als mètodes per aconseguir el cibercontrol, els vídeos en proposen quatre: la instal·lació d’una aplicació al mòbil de la persona espiada; un conjunt de trucs i mètodes heterogenis (molts dels quals estan concebuts per a altres usos, com ara el control parental); l’accés físic al mòbil de la parella, i el robatori de contrasenyes.

L’estudi també indica que, dels vídeos analitzats, el 90,9% dels estan protagonitzats per un home, i en el 20% dels casos el títol explicita que el cibercontrol s’aplica únicament a les dones. En canvi, no s’ha detectat cap vídeo que en el títol es refereixi als homes com a objecte a controlar.

Si s’analitza el contingut complet del vídeo ‒i no només del títol‒, es comprova que en un 45,5% dels casos l’espionatge es planteja, de forma explícita o implícita, envers les dones. En la resta de vídeos, es proposa el cibercontrol de la parella en genèric, sense distinció de sexes.

Pel que fa a la petició de retirada, el CAC ha seleccionat de la mostra els 12 vídeos que proposen, implícitament o explícitament, el cibercontrol de les dones en l’àmbit de la parella i que registren un nombre elevat de visualitzacions.