El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va presentar la setmana passada un informe on conclou que, durant el 2011, en termes generals, TV3 va complir amb les 16 missions assignades per la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya. Amb tot, detecta algunes mancances i recomana millorar en diversos aspectes.

Així, el CAC demana que Televisió de Catalunya garanteixi un augment de la presència de les dones, dels col·lectius socials, del món associatiu, dels sindicats i de les organitzacions empresarials; que modifiqui la tipologia de determinades pel·lícules emeses en horari de tarda durant els caps de setmana, i que ofereixi més producció catalana en la programació infantil i juvenil.

Un canal per garantir l’accés de grups socials, culturals i polítics

Més concretament, l’informe diu que la difusió de les activitats del Parlament, dels grups parlamentaris, de les organitzacions polítiques i socials, i dels agents socials de Catalunya s’hauria de realitzar mitjançant un canal que garantís l’accés a l’espai públic dels grups socials, culturals i polítics significatius, i que fins ara no s’ha assignat aquesta funció a cap canal.

Segons el CAC, això explicaria la “presència reduïda” dels representants de col·lectius socials i la “feblesa de veu” del món associatiu, dels sindicats i de les organitzacions empresarials. Pel que fa a l’exigència de presència equilibrada d’homes i dones, el treball constata la presència “escassa” de les segones, especialment en les entrevistes (un 12%).

A més, l’informe assenyala que en determinats segments de la programació destinada al públic infantil i juvenil hi ha un pes “massa significatiu” de produccions nord-americanes i japoneses, cosa que va en detriment del foment de la indústria audiovisual catalana.

Pel que fa a TV3, considera que s’hauria de “reconsiderar” el tipus d’algunes pel·lícules que emet les tardes del cap de setmana, en tant que és una cadena generalista susceptible de reunir tots els públics. El CAC també considera una “assignatura pendent” l’accés a la formació, la divulgació i el coneixement dels principals esdeveniments científics.

Demana amb urgència un nou contracte programa

Per tot plegat, el Consell de l’Audiovisual constata “la necessitat i la urgència” de dotar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’un contracte programa (el darrer va caducar el 2009) que especifiqui i concreti les obligacions legals que es deriven de les missions de servei públic que estableix la Llei de la comunicació audiovisual, així com el marc econòmic i pressupostari per complir de manera adequada aquestes missions.

Com hem dit abans, les conclusions de l’informe troben que TVC n línies generals va complir amb les missions assignades per la normativa. En concret, assenyala que TV3 ha respectat els principis legals vigents, ha tingut cura del respecte a les regles ètiques i deontològiques, i ha aplicat les disposicions legals i reglamentàries en matèria de protecció de menors, comunicacions comercials, accessibilitat i promoció i difusió d’obres culturals europees i catalanes. També troba que, en conjunt, i tenint present tota l’oferta de la CCMA, la cadena intenta satisfer les necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals de tots els ciutadans.

A més, el CAC considera que la televisió pública ha garantit l’accés en condicions d’igualtat dels ciutadans als seus serveis generalistes i especialitzats buscant una complementarietat en la seva oferta, així com incentivant l’emergència de nous serveis, i ha garantit la igualtat d’accés de totes les persones usuàries amb independència de la seva localització territorial i de les seves preferències en la forma d’accedir-hi.

Així mateix, assenyala que TVC ha tingut especial cura amb les especificitats del públic infantil i juvenil mitjançant la programació de canal Super3/3XL, i que ha complert regularment amb la seva obligació de donar a conèixer la diversitat de la societat catalana, tot prestant atenció especial a la diversitat cultural de les persones immigrades.

Finalment, el CAC valora molt especialment la qualitat de l’oferta de serveis de subtitulació destinats a garantir l’accessibilitat de les persones discapacitades i la formació en altres llengües.

Aquest és el primer cop que el Consell elabora un informe global sobre el compliment de les missions específiques del servei públic, ja que fins ara havia realitzat informes sobre aspectes puntuals.