El passat divendres, el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, i la presidenta del Consell de la Informació de Catalunya (CIC), Llúcia Oliva, van signar un conveni que preveu la col·laboració entre ambdós organismes en la tramitació de les queixes i les reclamacions que es presentin davant aquestes entitats i que puguin incidir en l’àmbit de les competències de cadascuna d’elles.

Més concretament, el CAC es compromet a trametre al CIC totes les queixes i/o les reclamacions formulades per part dels ciutadans que, segons el seu parer, facin referència a un possible incompliment del seu Codi Deontològic, sense perjudici de l’exercici, per part de l’ens regulador, de les competències i les atribucions que li corresponen.

Per la seva part, el CIC es compromet a trametre al CAC totes les queixes que es refereixin a matèries incloses dins de l’àmbit de les seves competències, sense perjudici de les funcions que exerceix el Consell de la Informació com a entitat privada d’autoregulació.

A banda, el CAC i el CIC col·laboraran conjuntament en l’organització de sessions de formació i divulgació dels principis d’ètica professional periodística que conté el Codi Deontològic.

Per fer el seguiment del conveni es crearà una comissió integrada per dues persones representants de cadascuna de les entitats. La durada és d’un any i l’acord es prorrogarà automàticament anualment si cap de les parts no hi renuncia amb una antelació mínima d’un més.