El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha recordat als mitjans que la llei prohibeix difondre dades personals de menors víctimes de delictes. L’ens regulador ha fet aquest recordatori arran del tractament mediàtic sobre el cas del matrimoni de Fígols inicialment acusat d’estafa per les donacions rebudes per donar tractaments mèdics a la seva filla, i ara també investigats per unes imatges de suposat contingut sexual.

El CAC subratlla que l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, diu: “Els prestadors de serveis de comunicació audio­visual no poden difondre el nom, la imatge ni al­tres dades que permetin d’identificar els menors en els casos en què, amb el consentiment o sen­se el consentiment de llurs pares o tutors, en pu­guin quedar afectats l’honor, la intimitat o la imat­ge, i d’una manera particular si apareixen o poden aparèixer com a víctimes, testimonis o inculpats amb relació a la comissió d’accions il·legals. Tam­poc no es poden divulgar les dades relatives a la filiació d’infants i adolescents acollits o adoptats”.

No és el primer cop que el Consell de l’Audiovisual o altres institucions han de recordar als mitjans la normativa respecte al tractament de les informacions sobre menors.