El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) han signat un conveni de col·laboració segons el qual ambdues entitats es trametran les queixes que els arribin corresponents als àmbits de competència respectius.

En concret, el CAC enviarà al CIC totes aquelles queixes i reclamacions de la ciutadania que facin referència a l’incompliment del Codi deontològic dels periodistes catalans.

Per la seva part, el CIC trametrà al CAC les queixes que es refereixin al seu àmbit de competència, i podrà sol·licitar una còpia dels enregistraments dels continguts difosos per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual que estiguin en poder del Consell.

El conveni el van signar el passat 26 d’octubre la presidenta del CIC, Llúcia Oliva, i el president del CAC, Ramon Font.