La junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) ha decidit impugnar davant el Tribunal Suprem una instrucció de la Junta Electoral Central (JEC) que “consagra” els blocs electorals per “coherència” amb la seva oposició a “equiparar la informació electoral amb la propaganda política”.

La Instrucció 4/2011 de 24 de març de la JEC interpreta l’article 66 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i fixa el criteri de proporcionalitat del temps d’informació dedicat a cada partit polític o coalició segons els resultats obtinguts en les eleccions anteriors, i l’ordre de les informacions segons els plans de cobertura.

Amb anterioritat, el Tribunal Constitucional –després que el Suprem declarés que els col·legis professionals no estaven legitimats per recórrer–, va acordar no admetre el recurs d’empara interposat pels col·legis de periodistes de Catalunya i Galícia contra l’acord de la JEC del 14 de febrer de 2008, relatiu a la imposició dels denominats blocs d’informació electoral en la cobertura informativa de RTVE durant la campanya de les eleccions generals d’aquell any. Segons remarca el CPC, la no admissió va ser per un defecte de forma “en el marc d’una interpretació restrictiva de l’admissió dels recursos d’empara”, i que el tribunal no es va pronunciar sobre el fons de l’assumpte, sinó que es basava en motius de caràcter formal.

Com que les resolucions judicials dictades en aquest procés no impedeixen la impugnació d’eventuals acords que pugui dictar la JEC en el futur, el Col·legi de Periodistes ha avançat que té intenció de continuar promovent “totes les actuacions que siguin necessàries per tal d’oposar-se a la vulneració de la llibertat d’informació que comporta la imposició dels blocs informatius electorals”.