La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha proposat la creació d’una sisena demarcació de l’entitat que englobi les comarques del Bages, Osona, Anoia, Berguedà i Solsonès. La nova demarcació, que previsiblement s’anomenaria de la Catalunya Central, se sumaria a les ja existents de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

L’objectiu del CPC és apropar els serveis col·legials als membres que formen part de l’organització de les cinc comarques afectades, i “especialment” els que ofereix el seu Centre de Formació i Desenvolupament.

La creació de la demarcació de la Catalunya Central se sotmetrà a votació en la propera assemblea general, prevista per a finals de maig. A més, per tirar endavant la proposta, es necessita modificar dos articles dels Estatuts del Col·legi que fan referència a l’existència de les cinc demarcacions actuals, cosa que també es votarà en l’assemblea general.

El projecte ara està sotmès a informació pública a les diferents seus fins al 26 d’abril perquè les persones col·legiades en puguin formular al·legacions i/o suggeriments.