El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el Reial decret llei aprovat el passat dijous pel Consell de Ministres pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Això implica modificar diferents normatives sense passar pel Congrés dels Diputats.

Una de les lleis que es modifica és la de telecomunicacions. “El Govern, amb caràcter excepcional i transitori, pot acordar l’assumpció per l’Administració General de l’Estat de la gestió directa o la intervenció de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques en determinats supòsits excepcionals que puguin afectar l’ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional. En concret, aquesta facultat excepcional i transitòria de gestió directa o intervenció podrà afectar qualsevol infraestructura, recurs associat o element o nivell de la xarxa o del servei que sigui necessari per preservar o restablir l’ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional”, diu la nova redacció de l’article 4.6.

Fins ara, el Govern espanyol ja podia cessar cautelarment sense audiència prèvia qualsevol comunicació digital (excepte la dels mitjans) per raons de seguretat pública, protecció civil, emergències, defensa de la vida humana o interferència amb altres xarxes, però ara ha ampliat les motivacions a aquelles actuacions que al seu parer puguin suposar “una amenaça immediata i greu” per a l’ordre públic i la seguretat nacional.

 

Més informació a Civio